logo
logo
Lý lịch khoa học Phạm Duy Hiếu

 
HÌNH ĐẠI DIỆN
 
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
 
 
 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Phạm Duy Hiếu                                         Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 06/01/1989                                                   
Học hàm:                                                                     Năm được phong học hàm:
Học vị: Thạc sĩ                                                            Năm đạt học vị: 2016
Email: phamduyhieu@muce.edu.vn                          Điện thoại: 0907925534
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ và tổ chức thi công – Khoa Xây dựng
Lĩnh vực nghiên cứu:
-          Quản lý dự án xây dựng
-          Các công nghệ thi công
-          Xây dựng tinh gọn (Lean Construction)
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Học vị
(CN, ThS, TS)
Năm cấp bằng
Trình độ chuyên môn
Trường đào tạo
Nước đào tạo
Kỹ sư
2012
Kỹ sư Xây dựng dân dụng công nghiệp
ĐH Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh
Việt Nam
Thạc sĩ
2016
Thạc sĩ Quản lý xây dựng
ĐH Bách khoa TP.Hồ Chí Minh
Việt Nam
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian
Đơn vị công tác
Công việc đảm nhiệm
2012 - 2013
Công ty cổ phần Đầu tư kỹ thuật xây dựng (ECI Saigon)
Kỹ sư hiện trường
2013 - nay
Trường ĐH xây dựng Miền Trung
Giảng viên khoa xây dựng
 
IV. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các môn giảng dạy
-          Kỹ thuật thi công 1, 2
-          Đồ án Kỹ thuật thi công 1,2
-          Tổ chức thi công
-          Đồ án Tổ chức thi công
-          Tin học trong quản lý xây dựng (MS Project)
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Tài liệu giảng dạy học phần Tin học quản lý xây dựng
2016/2017
Cấp trường
Tham gia biên soạn 2 chương của tài liệu
3. Các công trình khoa học đã công bố: Tên công trình, năm công bố, nơi công bố.
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí, hội nghị
1
Nhận dạng các ràng buộc có ảnh hưởng đến sự thực thi kế hoạch công việc hàng tuần
2016
Tạp chí xây dựng – Bộ xây dựng số tháng 6/2016
2
Tối ưu chi phí – thời gian thực hiện dự án bằng phương pháp chi phí – độ dốc
2018
Tạp chí xây dựng – Bộ xây dựng số tháng 3/2018
3
Xây dựng tinh gọn: Một phương pháp hiệu quả để quản lý dự án
2019
Tạp chí xây dựng – Bộ xây dựng số tháng 5/2019
4
Hiểu và thực hiện các nguyên tắc tinh gọn trong xây dựng
2020
Tạp chí xây dựng – Bộ xây dựng số tháng 6/2020