logo
Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2012.

LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC SỬA ĐỔI 2019

Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Theo đó, sẽ có nhiều chính sá...

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền