logo
NGHỊ ĐỊNH 154/2020/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 34/2016/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 NGHỊ ĐỊNH 154/2020/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 34/2016/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Nghị định về vị trí việc làm và số người làm việc trong đơn vị công lập

Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm viên chức sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15-11-2020

Nghị định đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

 Nghị định đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định 99/2019/NĐ-CP

 Hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đại học sửa đổi.

Nghị định về công tác văn thư

 Nghị định này quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư.  

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền