logo
Quản lý hợp đồng của Trường

 Quản lý hợp đồng của Trường

Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Trường ĐHXDMT

 Quy định về chế độ làm việc của giảng viên 

Quy trình ban hành Quy định, quy chế Trường

 Quy trình ban hành các quy định, quy chế của Trường

QUYẾT ĐỊNH sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ của Viện hóa và Môi trường

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 402/QĐ-ĐHXDMT ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu...

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng máy móc, thiết bị trong Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.

Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường

 Quyết định số 03/QĐ-HĐTĐHXDMT ngày 09/9/2019 của Hội đồng trường

Quyết định 195/QĐ-ĐHXDMT ngày 28/5/2020

Quyết định về việc “Quy định về việc quản lý và sử dụng Nhà ở công vụ của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung”.

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền