logo
logo
Một số điều cần biết về sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư năm 2021

Hành nghề kiến trúc là hoạt động nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ kiến trúc. Căn cứ theo Luật kiến trúc 2019, chúng tôi gửi đến người đọc một số điều cần biết về cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc lần đầu khi hành nghề kiến trúc.
1.    Điều kiện hành nghề kiến trúc
Hành nghề kiến trúc đòi hỏi cá nhân phải đáp ứng các điều kiện nhất định. Luật kiến trúc cũng quy định chung về điều kiện hành nghề đối với cá nhân như sau:  
-          Đối với cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì thiết kế kiến trúc, cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn về kiến trúc trong tổ chức hành nghề kiến trúc, kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
-          Đối với cá nhân không có chứng chỉ hành nghề kiến trúc được tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc trong tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân.
 
2.    Điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư:
Gồm 3 điều kiện:
-          Điều kiện 1: Có trình độ từ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc;
-          Điều kiện 2: Có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc tối thiểu là 03 năm tại tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân;
-          Điều kiện 3: Đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.
3.    Nội dung sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc bao gồm:
-          Kinh nghiệm nghề nghiệp về kiến trúc;
-          Kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề;
-          Kiến thức chuyên ngành về kiến trúc;
-          Kiến thức về Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.
4.    Nội dung Bộ câu hỏi sát hạch với số điểm tối đa là 100, bao gồm 25 câu hỏi:
-          10 câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp với số điểm tối đa là 40;
-          05 câu hỏi về kiến thức pháp luật với số điểm tối đa là 20;
-          05 câu hỏi về kiến thức chuyên môn với số điểm tối đa là 20;
-          05 câu hỏi về Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Kiến trúc sư hành nghề với số điểm tối đa là 20.
5.    Hình thức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc:
Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc lần đầu, thực hiện sát hạch theo hình thức thi trắc nghiệm và vấn đáp.
-          Trắc nghiệm: trả lời 25 câu hỏi (tối đa 100 điểm);
-          Vấn đáp được thực hiện ngay sau khi có thông báo kết quả sát hạch trắc nghiệm, trong đó cá nhân sát hạch phải gắp thăm và trả lời tối đa 04 câu hỏi, mỗi câu hỏi về nội dung kiến thức và sự hiểu biết áp dụng trong hoạt động hành nghề kiến trúc phù hợp với nội dung bộ câu hỏi sát hạch.
6.    Đạt điều kiện sát hạch và đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề:
Cá nhân đạt kết quả sát hạch phải có tổng số điểm từ 70 điểm trở lên.
Trong đó:
-          Điểm sát hạch về kiến thức pháp luật phải đạt tối thiểu là 16 điểm (16/20 điểm);
-          Các phần còn lại phải đạt tối thiểu 50% số điểm tối đa (Như phần 4 phía trên).
 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
1.         Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, đường Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên; Điện thoại: 02573827618; 0935484235; 0942000749; 0389242124.
2.         Website: http://muce.edu.vn/HanhNgheKienTruc/Index/