logo
Kế hoạch số 19 về tổ chức “Ngày hội tuyển dụng cộng tác viên, nhân viên Kienlongbank 2018”

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
MIỀN TRUNG
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Số 19 /KH-ĐHXDMT                                   Tuy Hoà, ngày 09  tháng 3  năm 2018   
 
KẾ HOẠCH
V/v tổ chức chương trình
 “Ngày hội tuyển dụng cộng tác viên, nhân viên Kienlongbank 2018”
 

Căn cứ biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Phú Yên ký tháng 3 năm 2017. Trường Đại  Đại học Xây dựng Miền Trungphối hợp với Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhành Phú Yên tổ chức “Ngày hội tuyển dụng cộng tác viên, nhân viên Kienlongbank 2018”.  

Xem nội dung kế hoạch

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền