logo
KẾ HOẠCH HỌC TẬP TỪ TUẦN 41 ĐẾN TUẦN 48 (TỪ NGÀY 07/5/2018 ĐẾN NGÀY 01/7/2018)

Kế hoạch học tập từ tuần 41 đến tuần 48 (Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 01/7/2018)

Thời khóa biểu:                          TKB 41-44;     TKB 45-48

Lịch thi:                                       THI 41-44;    THI 45-48

Kế hoạch Phòng, Khoa:             Nhóm GV 41-42;          Nhóm GV 43-44

                                                      Nhóm GV 45-46;          Nhóm GV 47-48

Kế hoạch phòng học:                 Phòng học 41-44;   Phòng học 45-48

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền