logo
Kế hoạch học tập từ tuần 17 đến tuần 24 năm học 2018-2019 (Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 13/01/2019) - Cập nhật ngày 10/12/2018 (Cập nhật tuần 21 đến tuần 24)

Kế hoạch học tập từ tuần 17 đến tuần 24 năm học 2018-2019 (Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 13/01/2019) - Cập nhật ngày 10/12/2018 (Cập nhật tuần 21 đến tuần 24)

Thời khóa biểu:                      TKB TUẦN 17-20                         TKB TUẦN 21-24

Lịch thi:                                   THI TUẦN 17-20                          THI TUẦN 21-24

Kế hoạch Phòng, Khoa:         NHÓM GV TUẦN 17-18              NHÓM GV TUẦN 19-20

                                                 NHÓM GV TUẦN 21-22              NHÓM GV TUẦN 23-24

Kế hoạch phòng học:             PHÒNG HỌC TUẦN 17-20         PHÒNG HỌC TUẦN 21-24

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền