logo
Kế hoạch thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp cao đằng khóa C16

I. Phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo kế hoạch thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên cao đẳng khóa C16 (kế hoạch chi tiết).

II. Đối với sinh viên cao đẳng các khóa trước đăng ký tốt nghiệp cùng khóa C16, bộ hồ sơ bao gồm:

1. Đối với sinh viên đăng ký làm lần đầu hoặc làm lại đồ án/khóa luận tốt nghiệp:

- Đơn xin đăng ký làm tốt nghiệp (mẫu đơn);

- Bảng kiểm điểm cá nhân có xác nhận của địa phương;

- Phiếu điểm học tập (do khoa cấp và xác nhận);

- Chuẩn đầu ra Anh văn (bậc 2/6 có photo công chứng).

 2. Đối với sinh viên xét chuẩn đầu ra:

- Đơn xin đăng ký xét tốt nghiệp (mẫu đơn);

- Bảng kiểm điểm cá nhân có xác nhận của địa phương;

- Chuẩn đầu ra Anh văn (bậc 2/6 có photo công chứng).

3. Thời gian nhận đơn: hạn chót vào ngày 05/4/2019, tại phòng Quản lý Đào tạo.

 

 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền