logo
KẾ HOẠCH HỌC TẬP TỪ TUẦN 41 ĐẾN TUẦN 48 ( TỪ NGÀY 06/5/2019 ĐẾN NGÀY 30/6/2019) - CẬP NHẬT TKB TUẦN 45-48, NGÀY 24/5/2019

 KẾ HOẠCH HỌC TẬP TỪ TUẦN 41 ĐẾN TUẦN 48 ( TỪ NGÀY 06/5/2019 ĐẾN NGÀY 30/6/2019) - CẬP NHẬT TKB TUẦN 45-48, NGÀY 24/5/2019

Thời khóa biểu:                TKB TUẦN 41 - 44;                      TKB TUẦN 45 - 48

Lịch thi:                            THI TUẦN 41 - 44;                        THI TUẦN 45 - 48

Kế hoạch Phòng, Khoa:   NHÓM GV TUẦN 41 - 42;           NHÓM GV TUẦN 43 - 44

                                           NHÓM GV TUẦN 45 - 46;            NHÓM GV TUẦN 47 - 48

Kế hoạch phòng học:        PHÒNG HỌC TUẦN 41 - 44;      PHÒNG HỌC TUẦN 45- 48

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền