logo
Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng lớp C16X1, C16CN và đại học, cao đẳng các khóa trước tốt nghiệp cùng đợt

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên cao đẳng lớp C16X1, C16CN và sinh viên đại học, cao đẳng các khóa trước tốt nghiệp cùng đợt về kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp và ký sổ nhận bằng như sau:
1. Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp:
Thời gian: ngày 24/8/2019; Địa điểm: Hội trường khu B (xem kế hoạch chi tiết)
2. Ký sổ nhận bằng:
Thời gian: từ 16h15  đến 16h30  ngày 23/8/2019; Địa điểm: Hội trường A1 (khu A)
3. Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp:
Lưu ý: Toàn thể sinh viên có tên trong danh sách trên đến nhận Bảng điểm học tập toàn khóa tại phòng Quản lý Đào tạo hoặc nhận vào ngày ký sổ bằng.

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền