logo
Thời khóa biểu tuần 25 đến tuần 32 (Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 08/3/2020) - Sinh viên khoa Kiến Trúc và khoa Kinh Tế học các học phần lý thuyết tại các phòng học tại khu B

Thời khóa biểu tuần 25 đến tuần 32 (Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 08/3/2020) - Sinh viên khoa Kiến Trúc và khoa Kinh Tế học các học phần lý thuyết tại các phòng học tại khu B

Thời khóa biều:                    TKB TUẦN 25 - 28;                   TKB TUẦN 29 - 32

Lịch thi:                                 LỊCH THI TUẦN 25 - 28;         LỊCH THI TUẦN 29 - 32

Kế hoạch Phòng, Khoa:       NHÓM GV TUẦN 25 - 26;        NHÓM GV TUẦN 27 -28

                                                NHÓM GV TUẦN 29 - 30;        NHÓM GV TUẦN 31 - 32

Kế hoạch Phòng học:          PHÒNG HỌC TUẦN 25 - 28;     PHÒNG HỌC TUẦN 29 - 32

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền