logo
Thời khóa biểu tuần 33 đến tuần 40 (Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 03/5/2020) - Cập nhật ngày 14/4/2020 (Thời khóa biểu tuần 39, tuần 40)

 Thời khóa biểu tuần 33 đến tuần 40 (Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 03/5/2020) - Cập nhật ngày 14/4/2020 (Thời khóa biểu tuần 39, tuần 40)

Thời khóa biểu:                     TKB TUẦN 33 - 36;                     TKB TUẦN 37 - 40

Lịch thi:                                  LỊCH THI TUẦN 33 - 36;           LỊCH THI TUẦN 37 - 40

Kế hoạch Phòng, Khoa:        NHÓM GV TUẦN 33 - 34;          NHÓM GV TUẦN 35 - 36

                                                NHÓM GV TUẦN 37 - 38;           NHÓM GV TUẦN 39 - 40

Kế hoạch phòng học:            PHÒNG HỌC TUẦN 33 - 36;      PHÒNG HỌC TUẦN 37 40

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền