logo
Thông báo về việc hướng dẫn xem thời khóa biểu học tập cho sinh viên khóa D20

 Thông báo về việc hướng dẫn xem thời khóa biểu học tập cho sinh viên khóa D20

I. Phiên hiệu lớp học: Tải xuống

II. Hướng dẫn xem thời khóa biểu: Tải xuống

III. Thời khóa biểu: 

Link: http://muce.edu.vn/SinhVien/NhomDssv?idnhom=50

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền