logo
Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) và Bảng điểm học tập toàn khóa dành cho sinh viên cao đẳng khóa C17KT, C17QT và cao đẳng các khóa trước

       Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên cao đẳng được công nhận tốt nghiệp khóa C17KT, C17QT và sinh viên cao đẳng các khóa trước về kế hoạch nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) và Bảng điểm học tập toàn khóa như sau:

1. Sinh viên đến nhận tại phòng Quản lý Đào tạo các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), bắt đầu từ ngày 22/10/2020.
2. Danh sách sinh viên cao đằng khóa C17KT, C17QT và cao đẳng các khóa trước được công nhận tốt nghiệp ( theo Quyết định số 422/QĐ-ĐHXDMT ngày 23/9/2020).pdf

Chú ý: Sinh viên sau khi xem thông tin nếu có sai sót phản hồi về phòng Quản lý Đào tạo đến hết ngày 31/10/2020.
 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền