logo
Thông báo cập nhật thời khóa biểu từ Tuần 14 đến Tuần 17

   Vì lý do nghỉ tránh bão số 9 nên lịch học và thi ngày 28/10/2020 bị hoãn. Nay phòng Quản lý Đào tạo đã lên kế hoạch sắp xếp bù và kế hoạch học tập từ Tuần 14 đến tuần 17 có điều chỉnh. Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến toàn thể giảng viên, sinh viên được biết để cập nhật thời khóa biểu cho chính xác. 

Thông báo số 227 về việc cập nhật TKB từ Tuần 14 đến Tuần 17.pdf

Trân trọng.

 

 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền