logo
logo
Đăng ký Online - học cùng chính khóa HK 2, 2021 - 2022

 Link đăng ký: BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ HỌC TẬP (muce.edu.vn)

Hỗ trợ đăng ký:
1. Khoa XD, CĐ, HTKT: Mr. Trần Quốc Phú, tranquocphu@muce.edu.vn
2. Khoa KTE, KTR: Mrs. Trần Thị Kim Chi, tranthikimchi@muce.edu.vn
3. Account SV, Email: Mr. Võ Đại Hồng, vodaihong@muce.edu.vn

Một số lưu ý:
1. Form đăng ký chỉ dùng cho email hệ thống ..@muce.edu.vn
2. Thời gian đăng ký học phần: 04 tuần đầu học kỳ, số tiết đã học của học phần theo TKB không vượt quá 20% số tiết của đề cương học phần;
3. Đối với các học phần chuyển điểm.. phải gửi kèm minh chứng là Bản chụp bảng điểm (file ảnh phải rõ ràng nét chữ, ngay ngắn đúng chiều đọc, dung lượng <10Mb, đặt tên file MSSSV_Tên sinh viên_phan mo rong).
4. Kết quả xử lý <Phiếu học tập> sẽ được gửi cho Người học, CVHT, GV giảng dạy qua hệ thống email MUCE