logo
Điểm thi chứng chỉ CNTT cơ bản khóa 10 ngày 27/04/2019

Điểm thi  chứng chỉ CNTT cơ bản khóa 10 ngày 27/04/2019

Hướng dẫn quy trình làm đơn xin điều chỉnh học phần HK II năm 2018 -2019

Hướng dẫn quy trình làm đơn xin điều chỉnh học phần HK II năm 2018 -2019

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền