logo
logo
Thông báo tham gia Lễ trao bằng tốt nghiệp dành cho lớp D16MT

 Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên lớp D16MT sẽ tham gia Lễ trao bằng tốt nghiệp vào ngày 25/4/2021 cùng với sinh viên đại học, cao đẳng khóa D16KX, D16QX, D18X6, C17KT, C17QT, C17X và sinh viên đại học, cao đẳng các khóa trước tốt nghiệp cùng đợt.

1. Sinh viên lớp D16MT sẽ ký sổ bằng, nhận lễ phục từ 14h đến 14h30 ngày 24/4/2021 tại phòng QLĐT (tầng 3 nhà hiệu bộ);

2. Sinh viên xem Kế hoạch chi tiết và các thông tin liên quan đến việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp trên Website Trường tại mục: "Thông báo kế hoạch Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng dành cho khóa D16KX, D16QX, D18X6, C17KT, C17QT, C17X và sinh viên đại học, cao đẳng các khóa trước tốt nghiệp cùng đợt";

3. Danh sách sinh viên lớp D16MT và sinh viên các khóa trước được công nhận tốt nghiệp.xls

Trân trọng.