logo
logo
Thông báo về việc thay đổi hình thức thi và kế hoạch thi, kế hoạch học tập

    Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo đến toàn thể sinh viên Nhà trường được biết về việc thay đổi hình thức thi học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 và kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Quyết định thay đổi hình thức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 (xem chi tiết);

2. Thông báo kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 và kế hoạch học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (xem chi tiết).

Trân trọng.