KỶ NIỆM 73 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2018)
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH [3/31/]
 
Phân công nhiệm vụ

4.1. Nhiệm vụ chung
 - Cán bộ, viên chức làm việc tại Phòng phải thực hiện đúng nội quy, quy định của nhà trường.
- Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.
- Tham gia tích cực các hoạt động phong trào của nhà trường và công đoàn trường phát động.
- Tham gia xây dựng cơ quan, xây dựng và giữ gìn môi trường cảnh quan, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, kỷ cương, văn minh và khoa học.
 
4.2. Nhiệm vụ cụ thể
 
Họ tên - Chức vụ
Công việc Phụ trách
 
 
Nguyễn Nguyên Khang
Thạc sĩ Kinh tế xây dựng
Trưởng phòng
3823371
0905215402
Nguyennguyenkhang@muce.edu.vn
* Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Phòng Tổ chức – Hành chính
* Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:
- Quản lý công tác tổ chức, nhân sự, hành chính trong toàn trường. 
- Các công việc đối nội, đối ngoại của nhà trường.
- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng viên chức, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ và tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, sắp xếp nhân sự. (các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, giáo viên công nhân viên trong trường, hồ sơ cán bộ, phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ).
- Đề xuất các qui định nội bộ về chế độ, chính sách, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong Nhà trường về việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ quan.
- Trực tiếp phụ trách công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của Nhà trường và công tác báo cáo, thống kê, sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ công tác của nhà trường, làm báo cáo thường xuyên, báo cáo công tác tháng, kế hoạch tháng là thành viên các hội đồng của nhà trường, tham gia các cuộc họp giao ban, cuộc họp bất thường với lãnh đạo nhà trường.
- Trực tiếp phụ trách công tác đề nghị, thanh tra, giải quyết các khiếu tố, kiến nghị có liên quan đến CBVC và người lao động toàn trường.
- Trực tiếp duyệt nội dung trước khi cập nhật website của phòng Tổ chức Hành chính.
- Chỉ đạo việc tổ chức, quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng.
- Công tác nâng lương thường xuyên và trước thời hạn.
- Ký các giấy tờ văn bản khi được Hiệu trưởng ủy quyền và các công văn giấy tờ thuộc thẩm quyền.
- Trực tiếp phụ trách công tác theo dõi điều động xe ô tô đi công tác.
- Các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.
* Công tác khác:
- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy;
- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy;
- Bí thư chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính.
- Phó chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự;
- Trưởng ban Thanh tra nhân dân.
- Giảng viên kiêm nhiệm, sinh hoạt cùng Bộ môn Kinh tế xây dựng, Khoa kinh tế.
 
Trần Minh Trí
Thạc sĩ Quản lý xây dựng;
Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh
Phó Trưởng phòng
3823371
0946005555
Tranminhtri@muce.edu.vn
* Phụ trách các mảng công việc:
- Công tác văn thư, lưu trữ.
- Trực tiếp cập nhật website của phòng Tổ chức Hành chính.
- Công tác Lễ tân, tiếp khách, thông tin liên lạc (điện thoại, thư báo, fax..) là đầu mối giao tiếp sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của trường.
- Lập kế hoạch theo dõi, nghỉ phép, chấm công của phòng, lãnh đạo nhà trường và các hoạt động liên quan.
 - Chăm lo các điều kiện làm việc và phục vụ các đồng chí lãnh đạo nhà trường.
 - Trực tiếp phụ trách công tác hậu cần, các buổi liên hoan, họp mặt, giấy mời, tổ chức liên hệ, đưa đón, chỗ ăn nghỉ của khách của nhà trường.
 - Phân công nhiệm vụ các nhân viên trong phòng phục vụ các hội thảo, hội nghị, chuẩn bị các cuộc họp của ban giám hiệu.
 - Công tác đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường (phụ trách kiểm tra, giám sát công việc của đội bảo vệ).
 - Được trưởng phòng ủy quyền ký các giấy tờ liên quan đến chứng thực, công chứng, giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận, thông báo và một số công văn liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.
 - Thay mặt trưởng phòng giải quyết các công việc của phòng khi Trưởng phòng đi công tác và thực hiện các công việc do trưởng phòng ủy quyền.
 - Phối hợp với Trưởng phòng trong công tác chuẩn bị các bài báo cáo, phát biểu của Hiệu trưởng (theo yêu cầu).
 - Chịu trách nhiệm quản lý con dấu, và các công việc liên quan khi chuyên viên Đỗ Thị Mai Thoa nghỉ chế độ hoặc đi công tác.
 - Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công việc được phân công và báo cáo việc thực hiện công việc hàng tháng liên quan đến nhiệm vụ được giao.
 - Được phân công cùng họp giao ban hàng tháng với lãnh đạo nhà trường.
- Các công việc khác do Trưởng phòng giao/ủy quyền.
* Công tác khác:
- Bí Thư Đoàn trường; Chủ tịch Hội sinh viên trường; Phó Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh Phú Yên;
- Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự.
- Giảng viên kiêm nhiệm, sinh hoạt cùng Bộ môn Thi công, Khoa Xây dựng.
 
Trần Thị Nguyên Thảo
Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh
Chuyên viên tổng hợp
3823371
0988532132
Tranthinguyenthao@muce.edu.vn
* Phụ trách các mảng công việc:
- Thực hiện các nhiệm vụ của văn phòng đảng ủy:
+ Làm thư ký trong các cuộc họp của đảng ủy, đảng bộ;
+ Làm các báo cáo, kế hoạch của đảng ủy;
+ Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ Đảng viên;
+ Tiếp nhận, trình hồ sơ kết nạp đảng viên mới, chuyển chính thức, chuyển sinh hoạt đảng;
+ Làm công tác gửi xác minh, thẩm tra lý lịch;
+ Giới thiệu sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú;
+ Chuẩn bị dữ liệu đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm;
+ Theo dõi việc thu, nộp đảng phí.
- Thực hiện các nhiệm vụ thư ký hành chính cho Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng:
+ Sắp xếp, đăng ký lịch làm việc/các chuyến công tác (nếu có) của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng;
+ Tiếp nhận văn bản/hồ sơ từ các cá nhân, đơn vị trực thuộc trình Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng phê duyệt;
+ Truyền đạt thông tin của Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng (nếu có) đến các cá nhân, đơn vị trực thuộc và tiếp nhận thông tin phản hồi;
+ Tham dự và làm thư ký các cuộc họp do Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng chủ trì;
+ Tổng hợp, chuẩn bị các tài liệu theo yêu cầu của Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng;
- Công tác bình xét viên chức, thi đua, khen thưởng:
+ Chuẩn bị cơ sở dữ liệu trình Hội đồng thi đua khen thưởng để bình xét các danh hiệu thi đua, các mức độ khen thưởng cuối năm học hoặc khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân.
+ Quản lý cơ sở dữ liệu thi đua khen thưởng của trường.
- Tổng hợp các báo cáo công tác tháng, báo hàng năm, báo cáo số liệu, dữ liệu, hoạt động, chỉnh sửa, bổ sung theo các công văn hướng dẫn của cấp trên và của Hiệu trưởng.
- Các công việc khác do Trưởng phòng giao.
* Công tác khác:
- Thực hiện các nhiệm vụ của Ban nữ công nhà trường;
- Giảng viên kiêm nhiệm, sinh hoạt cùng Bộ môn Kế toán và Quản trị, Khoa kinh tế.
Phạm Thị Phương Anh
Thạc sĩ Kế toán
Chuyên viên chế độ chính sách
3823371
01666422243
Phamthiphuonganh@muce.edu.vn
* Phụ trách các mảng công việc:
- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức:
+ Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; thi tuyển dụng, thi nâng ngạch, xét nâng ngạch và chuyển ngạch viên chức; nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo, trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm xã hội;
+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan làm tham mưu cho việc xét các danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân, chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư trong Trường;
- Làm thư ký các Hội đồng: tuyển dụng; lương; nâng ngạch, chuyển ngạch, xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo; 
-  Đào tạo, bồi dưỡng viên chức trong và ngoài nước;
- Quản lý các hợp đồng làm việc của viên chức và người lao động;
- Thống kê, cập nhật dữ liệu về nhân sự của trường nhân sự;
- Quản lý và cập nhật hồ sơ viên chức; phối hợp nhận xét, đánh giá công chức, viên chức hàng năm; cập nhật danh sách công chức, viên chức chuyển công tác, thôi việc và nghỉ hưu hàng năm.
- Các công việc khác do Trưởng phòng giao.
* Công tác khác:
- Giảng viên kiêm nhiệm, sinh hoạt cùng Bộ môn Kế toán và Quản trị, Khoa kinh tế.
Nguyễn Thị Ngọc Uyển
Cử Nhân Luật
Chuyên viên Pháp chế
3823371
01666422243
Nguyenthingocuyen@muce.edu.vn
* Phụ trách các mảng công việc:
- Phụ Trách công tác pháp chế của trường:
+ Thực hiện những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của trường;
+ Giúp nhà trường trường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trường, của cán bộ, nhân viên, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên trong trường.
+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của trường cho cán bộ, nhân viên, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên trong trường; phối hợp với phòng, ban khác kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế và kiến nghị những biện pháp xử lý vi phạm.
+ Chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gửi xin ý kiến;
+ Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản, các hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động do các đơn vị trực thuộc trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng.
- Tham gia quản lý các hợp đồng làm việc của viên chức và người lao động: Kiểm tra, rà soát tính pháp lý của các hợp đồng.
- Các công việc khác do Trưởng phòng giao.
* Công tác khác:
- Giảng viên kiêm nhiệm, sinh hoạt cùng Bộ môn Pháp luật, Khoa Lý luận chính trị.
Đỗ Thị Mai Thoa
Cử nhân văn thư - lưu trữ
Chuyên viên văn thư - lưu trữ
3823371
0905845288
Dothimaithoa@muce.edu.vn
* Phụ trách các mảng công việc:
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ:
+ Tham mưu cho Ban Giám hiệu xử lý các văn bản hành chính nhanh chóng, kịp thời;
+ Theo dõi, quản lý, vào sổ công văn đến của Trường, trình Hiệu trưởng, chuyển công văn đến các đơn vị chức năng, các cá nhân (trực tiếp hoặc qua email); Thu hồi công văn đưa vào lưu trữ;
+ Kiểm tra, vào sổ theo dõi công văn đi của Trường; Xác định bằng văn bản yêu cầu nhân bản, địa chỉ, nơi gửi, hình thức gửi. Các văn bản phát hành nội bộ trong Trường thì xác định rõ phương thức gửi;
+ Đóng dấu, đảm bảo đúng các thủ tục hành chính trên số lượng bản đã được duyệt. Chuyển cho chuyên viên phụ trách gửi, đóng bì, gói gửi đến các địa chỉ theo yêu cầu;
+ Bảo quản, sử dụng con dấu và các công văn, giấy tờ theo đúng nguyên tắc chế độ bảo mật của Nhà nước và đúng quy định của Nhà trường;
+ Hàng ngày sắp xếp công văn lưu, cuối tháng đóng thành hồ sơ đưa vào lưu trữ hợp lý và khoa học để phục vụ tốt cho việc khai thác tài liệu. Mỗi năm chuyển tài liệu vào lưu trữ một lần;
+ Cấp giấy công tác, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho cán bộ, viên chức, sao y, sao lục các văn bản do Trường ban hành và văn bản của cấp trên theo quy định của Hiệu trưởng;
+ Hàng ngày tiếp nhận, bảo quản công văn, tài liệu, thư báo, bưu phẩm, điện tín... do Bưu điện chuyển đến và phân chia về cho các đơn vị và cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên, học viên trong toàn trường;
+ Phục vụ các hoạt động khai thác tài liệu tại kho lưu trữ theo yêu cầu của Trưởng phòng;
- Đặt mua và cấp phát các loại báo, tạp chí theo kế hoạch đã được Nhà trường phê duyệt;
- Phụ trách lên lịch làm việc hàng tuần tại bản tin và đưa lên Website; kiểm tra hàng ngày hộp thư của phòng để tiếp nhận các công văn đến;
- Trực tiếp phô tô tài liệu của trường khi có ý kiến của Lãnh đạo phòng, hỗ trợ các đơn vị khác trong việc phô tô tài liệu; chịu trách nhiệm trong việc quản lý, vận hành thiết bị phô tô, quản lý tiêu hao văn phòng phẩm phục vụ cho việc phô tô tài liệu;
- Các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Phòng.
* Công tác khác:
- Phụ trách hoạt động Công đoàn của Phòng.
 
Nguyễn Thị Duy Hàn
 
Nguyễn Thị Kim Xuân
Nhân viên phục vụ Nhà khách
3828552
01236014261(Hàn)
01236907756 (Xuân)
* Phụ trách các mảng công việc:
- Quản lý, quét dọn các phòng khách của Nhà trường, phục vụ ăn, uống nếu khách có nhu cầu;
- Phục vụ ăn uống cho ban giám hiệu ở tại nhà khách đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm;
- Đề xuất các yêu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất của phòng khách nhà trường với lãnh đạo phòng;
- Báo cáo thường xuyên về tình hình phòng khách, và các phản hồi của khách với người phụ trách;
- Chịu trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tài sản tại các phòng khách;
- Thực hiện công việc khác được lãnh đạo phòng phân công.
 
Trần Thị Cẩm
Nhân viên phục vụ
01657847420
* Phụ trách các mảng công việc:
- Trực tiếp làm công tác phục vụ các cuộc họp, tiếp khách của Lãnh đạo Nhà trường;
- Trực nhật dọn dẹp vệ sinh các phòng làm việc của Ban Giám hiệu, Phòng họp, Hội trường; đảm bảo vệ sinh khu nhà làm việc;
- Sắp xếp khoa học, làm vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp Phòng khánh tiết;
- Chịu trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tài sản tại các phòng làm việc của Ban Giám hiệu, Phòng họp, Hội trường, Phòng lễ tân;
- Hỗ trợ chuyên viên Đỗ Thị Mai Thoa trongcông tác đưa thư báo hàng ngày; hỗ trợ trực nhật Phòng khi cần thiết.
- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Phòng.
Lê Phương Hùng
Trần Anh Hữu
Nhân viên lái xe
0935460567(Hùng)
0946130687(Hữu)
        * Phụ trách các mảng công việc:
- Quản lý xe phục vụ công tác và các hoạt động khác của Nhà trường, của khách, chở người đi cấp cứu kịp thời khi được điều động, an toàn người và xe. Đi về đúng giờ, thái độ phục vụ hòa nhã.
- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng thông thường, hàng ngày cho xe hoạt động đảm bảo an toàn.
- Lập kế hoạch báo cáo khám xe định kỳ, sửa chữa hư hỏng lớn do kỹ thuật xe không đảm bảo, trình duyệt trước khi tổ chức thực hiện.
- Hàng tuần báo cáo số lượt hoạt động, số xăng dầu tiêu hao, số km đã chạy với người phụ trách.
- Những ngày không đi công tác, hoặc giờ không có việc lái xe phải làm nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng, phó phòng phân công.

 

 
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
Số lượng đang online: 102
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn