KỶ NIỆM 73 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2018)
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
KẾ HOẠCH SỐ 32 VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” [5/4/2]

                 BỘ XÂY DỰNG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     
                MIỀN TRUNG                                           
           Số  32  /KH-ĐHXDMT                                   Phú Yên, ngày 05  tháng 5 năm 2018
                                                                                    
 
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”
của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
 

 

- Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg, ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”;
- Căn cứ công văn hướng dẫn số 36/BXD-KHTC, ngày 20/03/2017 của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”;
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
THÔNG BÁO
 
Đọc thêmWEBLINK
Số lượng đang online: 45
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn