KỶ NIỆM 73 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2018)
BAN GIÁM HIỆU
BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG [9/1/2]

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. KTS Nguyễn Vũ Phương - Quyền Hiệu trưởng nhà trường
 

Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của nhà trường và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về toàn bộ hoạt động của nhà trường. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực:
1.1. Công tác Tổ chức cán bộ, nhân sự; xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên.
1.2. Công tác Tài chính, là chủ tài khoản của nhà trường.
1.3. Công tác Đào tạo về các chủ trương: Xây dựng kế hoạch tổng thể năm học; mở ngành học; liên kết đào tạo; chiến lược đào tạo trung hạn, dài hạn.
1.4. Công tác Thi đua khen thưởng, kỷ luật của khối viên chức, người lao động.
1.5. Công tác xây dựng cơ bản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.
1.6. Chủ tịch các Hội đồng (trừ những Hội đồng đã phân công cho các Phó Hiệu trưởng làm Chủ tịch).
1.7. Công tác Chính trị nội bộ; Hành chính- Quản trị.
1.8. Công tác Khoa học và Hợp tác quốc tế.
1.9. Công tác Thanh tra. 
1.10. Công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng.
1.11. Sinh hoạt tại phòng Tổ chức Hành chính; phụ trách các đơn vị: phòng Tổ chức Hành chính, phòng Tài chính Kế toán, phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, khoa Kiến trúc, khoa Lý luận chính trị, các Viện nghiên cứu.
Liên hệ: Email: nguyenvuphuong@muce.edu.vn; ĐT: +84903218595
 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
Ths. Phạm Văn Tâm - Phó Hiệu Trưởng

Giúp Hiệu trưởng trực tiếp quản lý, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác sau đây:
2.1. Phó Hiệu trưởng thường trực và chủ tài khoản thứ hai, thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các công việc của nhà trường khi Hiệu trưởng đi công tác vắng.
2.2. Công tác học sinh, sinh viên; công tác văn hoá, thể thao, môi trường; công tác xã hội từ thiện.
2.3. Công tác Quốc phòng; bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trong nhà trường, phòng chống bão, lụt, thiên tai; phòng chống cháy, nổ.
2.4. Công tác quản lý tài sản, sửa chữa nhỏ; duyệt cấp phát vật tư, văn phòng phẩm cho hoạt động thường xuyên của trường.
2.5. Chủ tịch các Hội đồng: Đánh giá kết quả rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên; xét cấp các chứng chỉ đào tạo ngắn hạn do trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và thí nghiệm tổ chức.
2.6. Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.
2.7. Tham gia công tác xây dựng cơ bản trên các mặt công việc được giao.
2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
2.9. Sinh hoạt tại khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị; phụ trách các đơn vị: phòng Công tác học sinh - sinh viên, khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị, khoa Kinh tế, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và Thí nghiệm, Trung tâm Đào tạo nghề và ứng dụng, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; Trung tâm Tư vấn Xây dựng.
 Liên hệ: Email: phamvantam@muce.edu.vn; ĐT: 01236006969
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ths. Phan Văn Huệ
Giúp Hiệu trưởng trực tiếp quản lý, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác như sau:
3.1. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt.
3.2. Tổ chức thực hiện các quy chế về đào tạo của các loại hình đào tạo, các bậc, các hệ đào tạo trong và ngoài trường.
3.3. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng. 
3.4. Tham gia công tác xây dựng cơ bản trên các mặt công việc được giao.
3.5. Chủ tịch hội đồng thi sinh viên giỏi.  
3.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
3.7. Sinh hoạt tại phòng Quản lý Đào tạo; phụ trách các đơn vị: phòng Quản lý đào tạo, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, khoa Xây dựng, khoa Khoa học cơ bản, khoa Cầu đường; Trung tâm Thông tin - Thư viện.
 Liên hệ: Email: phanvanhue@muce.edu.vn, ĐT: 0914058937
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Trịnh Hồng Việt
Giúp Hiệu trưởng trực tiếp quản lý, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác như sau:
4.1. Toàn bộ mọi hoạt động của Phân hiệu Đà Nẵng.
4.2. Tham gia công tác xây dựng cơ bản trên các mặt công việc được giao.
4.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
Liên hệ: Email: trinhhongviet@muce.edu.vn; ĐT: 0938189868
 
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
THÔNG BÁO
 
Đọc thêmWEBLINK
Số lượng đang online: 50
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn