logo
KẾ HOẠCH HỌC TẬP TỪ TUẦN 25 ĐẾN TUẦN 32 NĂM HỌC 2018-2019 (TỪ NGÀY 14/01/2019 ĐẾN NGÀY 10/3/2019) - cập nhật tuần 29 đến 32 (ngày 16/01/2019)

) KẾ HOẠCH HỌC TẬP TỪ TUẦN 25 ĐẾN TUẦN 32 NĂM HỌC 2018-2019 (TỪ NGÀY 14/01/2019 ĐẾN NGÀY 10/3/2019) - CẬP NHẬT TUẦN 29 ĐẾN 32 (NGÀY 16/01/2019)

Thời khóa biểu:                    TKB TUẦN 25 - 28;                     TKB TUẦN 29 - 32

Lịch thi:                                THI TUẦN 25 28;                         THI TUẦN 29 - 32

Kế hoạch Phòng, Khoa:      NHÓM GV TUẦN 25 - 26;          NHÓM GV TUẦN 27 - 28

                                              NHÓM GV TUẦN 29 - 30;           NHÓM GV TUẦN 31 - 32

Kế hoạch phòng học:          PHÒNG HỌC TUẦN 25 - 28;     PHÒNG HỌC TUẦN 29 - 32

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền