logo
Phòng Tài chính kế toán

1. Giới thiệu
Phòng Tài chính Kế toán Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, tiền thân là phòng Hành chính Tài vụ được hình thành từ năm 1976 cùng với sự thành lập Trường Trung học Xây dựng số 6. Trải qua 40 năm, phòng đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, góp phần làm vẻ vang truyền thống xây dựng và phát triển của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
 
Tập thể Phòng Tài chính Kế toán
2. Cơ cấu tổ chức
CƠ CẤU TỔ CHỨC
STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
1
ThS. Nguyễn Đình Đại
Trưởng phòng
2
ThS. Lê Hoàng Anh Thục
Kế toán viên
3
CN. Nguyễn Thị Phúc
Kế toán viên
4
ThS.Trần Trịnh Như Quỳnh
Kế toán viên
5
ThS. Phạm Hạnh Nguyên
Kế toán viên
6
ThS. Ngô Văn Thống
Kế toán viên
7
CN. Nguyễn Thị Hiền
Thủ quỹ
 
3. Chức năng, nhiệm vụ
3.1. Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý tài chính, chế độ kế toán và quản lý, sử dụng tài sản. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo đúng quy định của pháp luật.
3.2. Nhiệm vụ
- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;
- Lập dự toán ngân sách tài chính, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách;
- Tổ chức thu các nguồn thu sự nghiệp và dịch vụ của Trường như: thu học phí, lệ phí, thu hoạt động dịch vụ, thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc Trường có hoạt động thu, chi tài chính và thu từ các hoạt động sự nghiệp khác;
- Lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí của Trường theo quy định;
- Chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thu nhập tăng thêm, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức và người lao động; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp khác cho học sinh - sinh viên và các khoản chi phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của Trường theo đúng các quy định hiện hành;
- Chủ trì công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của Trường hàng năm;
- Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu, chi tài chính và sử dụng ngân sách trong Trường;
- Theo dõi quyết toán ấn chỉ thuế, biên lai, thuế thu nhập cá nhân và các khoản khác phải nộp NSNN; Theo dõi Tài khoản tiền gửi của Trường tại Ngân hàng và Kho bạc nhà nước;
- Phối hợp các đơn vị chức năng thuộc Trường tổ chức kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán; Tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản của Trường; Là ủy viên thường trực Hội đồng kiểm kê tài sản.
-  Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hoá đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước;
- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Phòng.
4. Phân công nhiệm vụ
STT
Họ tên - Chức vụ
Nhiệm vụ
1
 
ThS. Nguyễn Đình Đại
Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
Email: nguyendinhdai@muce.edu.vn
* Công việc phụ trách
- Chịu trách nhiệm về tổ chức công tác kế toán của Trường.
- Tổ chức phân công nhiệm vụ, điều hành, giám sát toàn bộ hoạt động của phòng Tài chính - Kế toán.
- Kiểm soát, ký duyệt các chứng từ chi tiêu, thanh quyết toán trước khi trình Hiệu trưởng ký duyệt.
- Kiểm tra hướng dẫn, ký duyệt các sổ sách, chứng từ.
- Phụ trách việc xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm và lập dự toán các hoạt động của trường.
- Xây dựng các quy định, quy chế quản lý tài chính, quy trình nghiệp vụ kế toán.
- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi; Tình hình thực hiện các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư tài sản ở đơn vị;
- Tham gia lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động và lập báo cáo tài chính tổng hợp nhà trường.
- Tham gia xây dựng và đề xuất các chế độ tài chính của trường.
- Thực hiện các công tác khác theo phân công của lãnh đạo nhà trường.
* Công tác khác
- Bí thư Chi bộ Tài chính Kế toán
- Giảng viên Bộ môn Kế toán & Quản trị Kinh doanh - Khoa Kinh tế & Quản lý xây dựng.
2
 
 
ThS. Lê Hoàng Anh Thục
Kế toán viên
Email: lehoanganhthuc@muce.edu.vn
* Công việc phụ trách
- Kế toán nhận và sử dụng dự toán NSNN cấp chi thường xuyên, không thường xuyên.
- Kế toán tiền gửi tại Ngân hàng, Kho bạc nhà nước.
- Định kỳ đối chiếu số dư hạn mức kinh phí NSNN, các tài khoản tiền gửi với Ngân hàng, Kho bạc nhà nước.
- Theo dõi kinh phí liên quan hoạt động nghiên cứu khoa học.
- Theo dõi quyết toán tiền nhà ở KTX, quyết toán thu học phí.
- Kế toán mua sắm vật tư, hàng hóa, dịch vụ; Thanh lý vật tư, tài sản, CCDC; Theo dõi kiểm kê và báo cáo kết quả kiểm kê tài sản cuối năm.
- Phụ trách BHYT của sinh viên toàn trường.
- Phụ trách công tác thi đua của phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
* Công tác khác
- Ủy viên BCH Công đoàn Trường, Ban nữ công Trường.
3
 
 
 
CN. Nguyễn Thị Phúc
Kế toán viên
Email: nguyenthiphuc@muce.edu.vn
* Công việc phụ trách
- Kế toán tổng hợp.
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động.
- Lập các báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất theo yêu cầu lãnh đạo nhà trường.
- Kiểm tra, hướng dẫn, thanh quyết toán các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Bộ.
- Hỗ trợ kế toán lương, các khoản phụ cấp theo lương và thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức.
- Kế toánBHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.
- Phụ trách công tác tài chính và thực hiện thanh quyết toán các khoản thu, chi  liên quan đến hoạt động liên kết đào tạo.
- Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát tình hình tài chính kế toán tại Phân hiệu Đà Nẵng.
- Theo dõi và trích nộp bảo hiểm thân thể cho cán bộ, viên chức và sinh viên.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
* Công tác khác
- Chủ tịch công đoàn bộ phận.
4
 
 
 
ThS.Trần Trịnh Như Quỳnh
Kế toán viên
Email: trantrinhnhuquynh@muce.edu.vn
* Công việc phụ trách
- Kế toán hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Thí nghiệm và các dịch vụ khác trong nhà trường.
- Theo dõi công tác tài chính kế toán các Viện, Trung tâm trực thuộc Trường.
- Thanh toán các khoản thanh toán khác cho CBVC theo qui chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.
- Theo dõi công nợ và thanh toán các khoản tạm ứng, hoàn ứng.
- Định kỳ kiểm kê quỹ tiền mặt, đối chiếu sổ quỹ với sổ quỹ theo phần mềm và sổ tổng hợp.
- Kế toán thuế TNCN, thuế GTGT, thuế TNDN, lập và nộp các báo cáo thuế.
- Kế toán đấu thầu mua sắm tài sản, sửa chữa máy móc thiết bị, xây dựng cơ bản có giá trị nhỏ.
- Soạn thảo văn bản.
- Các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
5
 
 
 
ThS. Phạm Hạnh Nguyên
Kế toán viên
Email: phamhanhnguyen@muce.edu.vn
* Công việc phụ trách
- Hỗ trợ thu phí, lệ phí tuyển sinh liên thông, cao đẳng, đại học.
- Tính lương, các khoản phụ cấp theo lương và thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức.
- Tính BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ phải nộp theo lương
- Hỗ trợ tính toán phân bổ học bổng, kinh phí miễn giảm học phí sinh viên.
- Theo dõi thu học phí các lớp học cải thiện và hỗ trợ thanh toán dạy học cải thiện.
- Soạn thảo văn bản.
- Các nhiệm vụ khác do trưởng phòng đề xuất.
6
 
  
ThS. Ngô Văn Thống
Kế toán viên
* Công việc phụ trách
- Kế toán tài sản cố định, vật tư.
- Quản lý, đôn đốc thu học phí đại học, cao học.
- Phụ trách công tác học phí, quản lý phần mềm thu học phí.
- Thanh toán phân bổ học bổng, kinh phí miễn giảm học phí sinh viên.
- Hỗ trợ kiểm tra thanh quyết toán các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Bộ.
- Hỗ trợ kiểm tra và thanh toán các khoản dạy học cải thiện học phần và các khoản khác cho cán bộ, giáo viên.
- Xây dựng mức thu học phí hàng năm.
- Kiểm tra, quyết toán tiền vượt giờ của giảng viên.
- Quản lý và cập nhật Website phòng.
- Soạn thảo văn bản.
- Các nhiệm vụ khác do trưởng phòng đề xuất.
7
 
 
CN. Nguyễn Thị Hiền
Kế toán viên
Email: nguyenthihien@muce.edu.vn
* Công việc phụ trách chính
- Thực hiện thu, chi tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của Nhà trường.
- Căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi ghi vào sổ quỹ (viết tay).
- Lập bảng kê chứng từ thu, chi tiền mặt.
- Định kỳ thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt và đối chiếu với số liệu kế toán tổng hợp.
- Quản lý tiền mặt trong két sắt, quản lý chìa khoá két sắt an toàn.
- Báo cáo tình hình sử dụng biên lai, hóa đơn.
- Phụ trách công tác lưu trữ tài liệu của phòng.
* Công việc hỗ trợ:
- Thu học phí bậc Đại học.
- Thu các khoản tiền phát sinh tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Thí nghiệm và các dịch vụ khác trong nhà trường.
- Thu tiền nhà ở ký túc xá.
5. Liên hệ
Phòng Tài chính Kế toán – Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: 24 Nguyễn Du - TP.Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại: 02573.827617