logo
logo
Phòng Kế hoạch tài chính

1. GIỚI THIỆU
Phòng Kế hoạch - Tài chính Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, tiền thân là phòng Hành chính Tài vụ được hình thành từ năm 1976 cùng với sự thành lập Trường Trung học Xây dựng số 6. Trải qua nhiều năm thực hiện nhiệm vụ, phòng đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, góp phần làm vẻ vang truyền thống xây dựng và phát triển của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
 
Tập thể Phòng Kế hoạch - Tài chính
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC
CƠ CẤU TỔ CHỨC
STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
1
ThS. Nguyễn Đình Đại
Trưởng Phòng - Kế toán trưởng
2
ThS. Lê Hoàng Anh Thục
Kế toán viên
3
CN. Nguyễn Thị Phúc
Kế toán viên
4
ThS.Trần Trịnh Như Quỳnh
Kế toán viên
5
ThS. Phạm Hạnh Nguyên
Kế toán viên
6
ThS. Ngô Văn Thống
Kế toán viên
7
CN. Nguyễn Thị Hiền
Thủ quỹ
 
3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
3.1. Chức năng
Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị thuộc Trường, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, tổng kết đánh giá và cải tiến các lĩnh vực công tác: quản lý và sử dụng các nguồn tài chính và tài sản; tổ chức công tác kế toán.
3.2. Nhiệm vụ
a)Quản lý và sử dụng các nguồn tài chính và tài sản:
- Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; đề xuất các giải pháp tăng nguồn thu cho Trường theo đúng quy định pháp luật;
-Xây dựng kế hoạch, định giá, phân loại tài sản, thanh lý tài sản đã hết hạn sử dụng; xây dựng quy chế quản lý tài sản; xây dựng đề án khai thác, sử dụng cơ sở vật chất của Trường;
- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm;
- Tổ chức thu các nguồn thu sự nghiệp và dịch vụ của Trường như: thu học phí, lệ phí, thu hoạt động dịch vụ, thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường có hoạt động thu, chi tài chính và thu từ các hoạt động sự nghiệp khác;
- Thực hiện thanh toán các chế độ tiền lương, các khoản có tính chất lương, bảo hiểm, thu nhập tăng thêm, phúc lợi và các chế độ khác cho viên chức và người lao động; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp khác cho người học và các khoản chi phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của Trường theo đúng các quy định hiện hành;
- Quản lý ấn chỉ thuế, biên lai, thuế thu nhập cá nhân, kinh phí khoán; theo dõi tài khoản tiền gửi của Trường tại ngân hàng và kho bạc Nhà nước;
- Tổ chức kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán; tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của Trường; làm ủy viên thường trực Hội đồng kiểm kê tài sản;
- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành; bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hóa đơn, sổ sách, tài liệu liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước;
- Định kỳ hằng năm, tổng hợp số liệu lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính gửi Bộ Xây dựng phê duyệt;
- Cuối năm tài chính, lập báo cáo kết quả hoạt động tài chính trình Hiệu trưởng trên cơ sở đó phân tích tình hình quản lý, phân bổ các nguồn kinh phí, có kế hoạch xây dựng dự toán thu chi cho năm sau và 03 năm tiếp theo;
- Quản lý và công khai các quỹ học bổng tài trợ của Trường.
b) Tổ chức công tác kế toán:
- Lập dự toán, tổ chức hạch toán công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí của Trường theo quy định; thực hiện công khai tài chính hằng năm theo quy định;
- Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu, chi tài chính và sử dụng ngân sách trong Trường;
- Thực hiện công tác quản lý, triển khai việc tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp;
- Tổ chức thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán nội bộ.
c) Các công tác khác:
- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định, quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu; lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn bản của đơn vị theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
- Xây dựng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của đơn vị;
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đơn vị;
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
 
4. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
STT
Họ tên - Chức vụ
Nhiệm vụ
1
 
 
 
 
ThS. Nguyễn Đình Đại
Trưởng phòng - Kế toán trưởng
Email: nguyendinhdai@muce.edu.vn
* Công việc phụ trách
- Tổ chức phân công nhiệm vụ, điều hành, giám sát toàn bộ hoạt động của phòng Kế hoạch - Tài chính.
- Thực hiệnlập dự toán thu, chi NSNN, kế hoạch tài chính và phê duyệt dự toán các hoạt động của trường.
- Chịu trách nhiệm về tổ chức công tác kế toán của Trường.
- Kiểm soát, ký duyệt các chứng từ chi tiêu, thanh quyết toán trước khi trình Hiệu trưởng ký duyệt.
- Kiểm tra hướng dẫn, ký duyệt các sổ sách, chứng từ.
- Chịu trách nhiệm về lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động và lập báo cáo tài chính tổng hợp nhà trường.
- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi; Tình hình thực hiện các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước.
- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy chế quản lý tài chính., quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản, quy trình nghiệp vụ kế toán.
- Tham mưu đề xuất các chính sách, định mức và cơ chế huy động các nguồn tài chính, phát triển nguồn thu cho trường.
- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi; Tình hình thực hiện các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư tài sản ở đơn vị.
- Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển của Trường.
- Quản lý phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET.
- Quản lý và cập nhật Website phòng.
- Kiểm tra, hướng dẫn, thanh quyết toán các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Bộ.
- Xây dựng quy chế thu chi cho các Trung tâm thuộc Trường.
- Tổ chức thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán nội bộ.
- Thực hiện các công tác khác theo phân công của lãnh đạo nhà trường.
* Công tác khác
- Bí thư Chi bộ phòng Kế hoạch – Tài chính.
- Giảng viên Bộ môn Kế toán & Quản trị Kinh doanh - Khoa Kinh tế & Quản lý xây dựng.
2
 
 
 
 
 
 
 
ThS. Lê Hoàng Anh Thục
Kế toán viên
Email: lehoanganhthuc@muce.edu.vn
* Công việc phụ trách
- Kế toán các dự án.
- Kế toán tài sản cố định.
- Theo dõi quyết toán thu học phí.
- Thực hiện thanh quyết toán các khoản thu, chi  liên quan đến hoạt động liên kết đào tạo.
- Quản lý, đôn đốc thu học phí cao học.
- Phụ trách BHYT của sinh viên toàn trường.
- Theo dõi, báo cáo tình hình tài sản trên phầnn mềm quản lý tài sản Trường và phần mềm quản lý tài sản công.
- Theo dõi kiểm kê và báo cáo kết quả kiểm kê tài sản cuối năm.
-Phụ trách công tác thi đua của phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
* Công tác khác
- Ủy viên BCH Công đoàn Trường, Ban nữ công Trường.
3
 
 
 
 
 
CN. Nguyễn Thị Phúc
Kế toán viên
Email: nguyenthiphuc@muce.edu.vn
* Công việc phụ trách
- Kế toán tổng hợp.
- Kế toán hoạt động Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Kiểm định xây dựng.
- Kế toán các khoản liên quan công tác phí hoạt động giảng dạy.
- Theo dõi công nợ và thanh toán các khoản tạm ứng, hoàn ứng.
- Kế toán thu, chi tiền mặt, cuối tháng kiểm kê quỹ tiền mặt, đối chiếu sổ quỹ với sổ quỹ theo phần mềm và sổ tổng hợp.
- Kế toán thanh toán tiền mặt các khoản khác theo qui chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động.
- Lập các báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất theo yêu cầu lãnh đạo nhà trường.
- Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát công tác kế toán tại Phân hiệu Đà Nẵng.
- Theo dõi và trích nộp bảo hiểm thân thể cho cán bộ, viên chức và sinh viên.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
4
 
 
 
 
 
ThS.Trần Trịnh Như Quỳnh
Kế toán viên
Email: trantrinhnhuquynh@muce.edu.vn
- Kế toán ngân sách nhà nước.
- Kế toán tiền gửi tại Ngân hàng, Kho bạc nhà nước.
- Định kỳ đối chiếu số dư hạn mức kinh phí NSNN, các tài khoản tiền gửi với Ngân hàng, Kho bạc nhà nước.
- Theo dõi kinh phí liên quan hoạt động nghiên cứu khoa học.
- Kế toán mua sắm vật tư, hàng hóa, dịch vụ; Thanh lý vật tư, tài sản, CCDC.
- Kế toán hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và các dịch vụ khác trong nhà trường.
- Theo dõi, kiểm tra công tác kế toán các Viện, Trung tâm trực thuộc Trường.
- Kế toán thuế TNCN, nộp các báo cáo thuế.
- Soạn thảo văn bản.
- Các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
* Công tác khác: Chủ tịch công đoàn bộ phận.
5
 
 
 
 
 
ThS. Phạm Hạnh Nguyên
Kế toán viên
Email: phamhanhnguyen@muce.edu.vn
* Công việc phụ trách
- Hỗ trợ thu phí, lệ phí tuyển sinh liên thông, cao đẳng, đại học.
- Theo dõi thu học phí và cập nhật lên phần mềm BSC.
- Tính lương, các khoản phụ cấp theo lương và thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức.
- Kế toán các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.
- Kiểm tra hồ sơ thanh toán liên quan đề án mở ngành, đề án tuyển sinh.
- Theo dõi quyết toán tiền nhà ở KTX.
- Hỗ trợ tính toán phân bổ học bổng, kinh phí miễn giảm học phí sinh viên.
- Hỗ trợ kiểm tra, quyết toán tiền vượt giờ của giảng viên.
- Theo dõi thu học phí các lớp học cải thiện và hỗ trợ thanh toán dạy học cải thiện.
- Soạn thảo văn bản.
- Các nhiệm vụ khác do trưởng phòng đề xuất.
6
 
 
 
 
ThS. Ngô Văn Thống
Kế toán viên
* Công việc phụ trách
- Kế toán đấu thầu mua sắm tài sản, sửa chữa máy móc thiết bị, xây dựng cơ bản có giá trị nhỏ.
- Quản lý, đôn đốc thu học phí đại học, cao học.
- Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình nợ của sinh viên cho lãnh đạo phòng.
- Phụ trách công tác học phí, quản lý phần mềm thu học phí.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan, để xác định và cung cấp danh sách sinh viên nợ học phí không được dự thi kết thúc học phần, không được giao đồ án, luận văn tốt nghiệp.
- Thanh toán phân bổ học bổng, kinh phí miễn giảm học phí sinh viên.
- Định kỳ hàng tháng kiểm tra chứng từ đề nghị thanh toán vật tư điện nước, băng rôn, bảng hiệu, thiết bị tin học.
- Hỗ trợ kiểm tra thanh quyết toán các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Bộ.
- Hỗ trợ kiểm tra và thanh toán các khoản dạy học cải thiện học phần và các khoản khác cho cán bộ, giáo viên.
- Xây dựng mức thu học phí hàng năm.
- Kiểm tra, quyết toán tiền vượt giờ của giảng viên.
- Soạn thảo văn bản.
- Các nhiệm vụ khác do trưởng phòng đề xuất.
7
 
 
 
CN. Nguyễn Thị Hiền
Kế toán viên
Email: nguyenthihien@muce.edu.vn
* Công việc phụ trách
- Thực hiện thu, chi tiền mặt hàng ngày, ghi vào sổ quỹ (viết tay)theo quy trình thanh toán của Nhà trường.
- Lập bảng kê chứng từ thu, chi tiền mặt.
- Định kỳ thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt và đối chiếu với số liệu kế toán tổng hợp.
- Quản lý tiền mặt trong két sắt, quản lý két sắt an toàn.
- Hàng tháng kiểm tra chứng từ đề nghị thanh toán văn phòng phẩm, nước uống.
- Kế toán thuế thuế GTGT, thuế TNDN.
- Báo cáo tình hình sử dụng biên lai, hóa đơn.
- Phụ trách công tác lưu trữ tài liệu của phòng.
* Công việc hỗ trợ:
- Thu học phí bậc Đại học.
- Thu các khoản tiền phát sinh tại các Trung tâm thuộc Trường và các dịch vụ khác trong nhà trường.
- Thu tiền nhà ở ký túc xá.
 
5. LIÊN HỆ
Phòng Kế hoạch - Tài chính – Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: 195 Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.827617