logo
logo
Khoa Khoa học cơ bản

1.    Giới thiệu
 
 
Khoa Khoa học cơ bản được thành lập từ những ngày đầu thành lập trường Trung học Xây dựng Số 6 vào năm 1976. Khi mới thành lập khoa có tên là Tổ Văn hoá. Đến năm 1992, Nhà trường có quyết định đổi tên thành Tổ Cơ bản. Năm 2001, trường Trung học Xây dựng số 6 được nâng cấp thành trường Cao đẳng Xây dựng số 3 và Tổ Cơ bản cũng nhận được quyết định thành lập Bộ môn Khoa học cơ bản. Tháng 10/2010, Khoa Khoa học cơ bản được thành lập, gồm 2 bộ môn trực thuộc: Bộ môn Khoa học cơ bản và Bộ môn Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng (GDTC – GDQP). Đến tháng 03/2014, Bộ môn Khoa học cơ bản được tách thành 2 bộ môn: Bộ môn Toán và Bộ môn Lý – Hoá. Sau đó, tháng 08/2017, Bộ môn Toán và Bộ môn Lý - Hóa đã được sáp nhập trở lại và lấy tên mới là Bộ môn Cơ bản. Tháng 10/2019, Bộ môn Ngoại Ngữ được tách ra khỏi Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học và trở thành bộ môn trực thuộc Khoa Khoa học cơ bản.
Thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn của Nhà trường giai đoạn 2025-2030, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước và trong khu vực miền Trung - Tây nguyên, Đảng ủy, Hội đồng trường đã thực hiện việc tái cấu trúc bộ máy các đơn vị trong Nhà trường. Theo đó, khoa Khoa học cơ bản được thành lập theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐT ngày 15/12/2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Quyết định số 41/QĐ-ĐHXDMT ngày 12/01/2024 của Hiệu trưởng trường Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, dựa trên sự sáp nhập từ hai khoa Lý luận chính trị và khoa Khoa học cơ bản.
Hiện nay, khoa Khoa học cơ bản gồm có 4 bộ môn trực thuộc: Bộ môn Khoa học tự nhiên; Bộ môn Lý luận chính trị - Pháp luật; Bộ môn Ngoại ngữ; Bộ môn Giáo dục thể chất, với đội ngũ cán bộ giảng dạy gồm 20 giảng viên cơ hữu, trong đó có 02 Phó giáo sư, 01 Tiến sĩ, 16 Thạc sĩ (01 giảng viên đang làm NCS) và 01 cử nhân. Chi bộ khoa học cơ bản gồm có 19 đồng chí đảng viên; 01 chi ủy gồm 3 đồng chí (Bí thư, 01 Phó Bí thư, 01 Chi ủy viên).
2.    Cơ cấu tổ chức
FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/Co cau%20to%20chuc.png
Hình 2. Cơ cấu tổ chức của khoa
3.    Chức năng và nhiệm vụ
a.    Chức năng
Khoa Khoa học cơ bản là một đơn vị trực thuộc Trường có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phù hợp chuyên môn được giao và chịu trách nhiệm trong việc quản lý, tổ chức thực hiện.
b.    Nhiệm vụ
- Đề xuất, điều chỉnh sửa đổi việc xây dựng các quy chế, quy định liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của Khoa;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Khoa và triển khai thực hiện theo kế hoạch chung của Trường;
- Chủ trì các công việc liên quan đến khen thưởng, kỷ luật của Khoa;
- Quản lý, điều phối hoạt động của các Bộ môn trực thuộc;
- Đề xuất nhu cầu tuyển dụng cán bộ giảng dạy;
- Quản lý cán bộ thuộc Khoa và người học theo thẩm quyền được giao;
- Đề xuất các kế hoạch phát triển trung và dài hạn cho Khoa bao gồm các việc đào tạo, tuyển dụng và bồi dưỡng; Nghiên cứu và đề xuất cải tiến phương pháp quản lý, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
- Xây dựng, quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy; quản lý, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên thuộc Khoa;
- Thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo theo hướng dẫn của Trường;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
4.    Đội ngũ giảng viên
STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM, HỌC VỊ
CHỨC DANH
SỐ ĐIỆN THOẠI
ĐỊA CHỈ EMAIL
Bộ môn Khoa học tự nhiên
1
Đào Văn Dương
Phó giáo sư, Tiến sĩ
Trưởng Khoa
Giảng viên cao cấp
0937264068
2
Nguyễn Bá Phi
Phó giáo sư, Tiến sĩ
P. Trưởng Khoa,
Phụ trách Bộ môn
Giảng viên cao cấp
0977632040
3
Ngô Thị Hồng
Thạc sĩ, NCS
P. Trưởng Bộ môn
Giảng viên chính
0367386925
4
Đoàn Văn Hiệp
Thạc sĩ
Giảng viên
0983375426
 
5
Lê Thị Loan
Thạc sĩ
Giảng viên
0978691524
 
6
Hồ Thị Thân
Thạc sĩ
Giảng viên
0984553444
Bộ môn Lý luận chính trị - Pháp luật
1
Nguyễn Thành Đạo
Thạc sĩ
Phụ trách Bộ môn
0942032592
2
Lê Thị Mến
Thạc sĩ
P. Trưởng Bộ môn
0975572583
3
Võ Xuân Hội
Tiến sĩ
Giảng viên
0818506696
4
Nguyễn Tấn Dũng
Thạc sĩ
Giảng viên
0918438936
5
Nguyễn Thị Tiến
Thạc sĩ
Giảng viên
0916032086
6
Nguyễn Thị Thu Trang
Thạc sĩ
Giảng viên
0988224191
Bộ môn Ngoại ngữ
1
Măng Trần Thu Thủy
Thạc sĩ
Trưởng Bộ môn
0932222599
2
Nguyễn Thị Kim Cúc
Thạc sĩ
Giảng viên
0942033216
 
3
Hồ Thị Mỹ Linh
Thạc sĩ
Giảng viên
0778524076
 
4
Đặng Tường Lê
Cử nhân
Giảng viên
0905510317
 
Bộ môn Giáo dục thể chất
1
Lê Phong Lâm
Thạc sĩ
Trưởng Bộ môn
0914154360
 
2
Nguyễn Văn Minh
Thạc sĩ
Giảng viên
0983847307
 
3
Lê Văn Đông
Thạc sĩ
Giảng viên
0377008809
 
4
Lại Văn Học
Thạc sĩ
Giảng viên
0973899456
 
Giảng viên kiêm nhiệm
1
Dương Văn Danh
Thạc sĩ
Trưởng Phòng Tổ chức – Nhân sự
Giảng viên chính
0941812729
2
Lê Sơn Tùng
Tiến sĩ
Giám đốc Trung tâm truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp
0914187570
 
5.    Liên hệ
Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà công vụ - 195 Hà Huy Tập - Xã Bình Kiến - TP. Tuy Hòa - Phú Yên.
Điện thoại: (0257).3 821 845