logo
logo
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

1. GIỚI THIỆU:
PHÒNG KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ
Department of Research Administration and International Cooperation (DRAIC)
 
            Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Xây dựng Miền Trung được thành lập ngày 31/12/2012 là phòng được thành lập sau khi Nhà trường được nâng cấp lên Cao đẳng Xây dựng Số 3 nay là Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. Trong quá trình hoạt động Phòng đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, góp phần làm vẻ vang truyền thống xây dựng và phát triển của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. Với những nỗ lực không ngừng của cán bộ, chuyên viên, công nhân viên, Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế đã không ngừng lớn mạnh, luôn giữ được uy tín trong hoạt động NCKH và HTQT, tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng, đóng góp tích cực trong công tác phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của giảng viên và học sinh sinh viên trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của Nhà trường.
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG KHOA HỌC HỢP TÁC QUỐC TẾ
THÀNH VIÊN
 
TS.KTS. LÊ ĐÀM NGỌC TÚ
Trưởng phòng
GV kiêm nhiệm
(E): ledamngoctu@muce.edu.vn
(M): 0905 823 509
 
ThS. NGÔ ĐÌNH THÀNH
Phó Trưởng phòng
GV kiêm nhiệm
(M) 0948500966
 http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/image006(188).jpg
ThS. NGUYỄN CÔNG BẰNG
Chuyên viên
GV kiêm nhiệm
(M):  0827433679
ThS. LÊ THỊ TƯỜNG LAM
Chuyên viên
(M) 0904412675
 
 
 
3. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
I. Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác đào tạo sau đại học, các hoạt động Khoa học - Công nghệ và Quan hệ quốc tế của trường.
 II. Nhiệm vụ
1. Quản lý hoạt động Khoa học - Công nghệ:
1.1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch, phương hướng, quy định, hướng dẫn quản lý và phát triển các hoạt động Khoa học - Công nghệ của trường. Phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn ngân sách hoạt động khoa học- công nghệ được giao.
1.2. Lập kế hoạch, hướng dẫn đề xuất, đăng ký, thẩm định, xét chọn, triển khai, giám sát tiến độ thực hiện và quản lý các đề tài khoa học công nghệ; phối hợp với các đơn vị và cá nhân liên quan để triển khai thực hiện hoạt động đăng ký, thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ, liên kết và hợp tác nghiên cứu khoa học hoặc triển khai ứng dụng công nghệ với các cơ sở sản xuất kinh doanh và các tổ chức khác ngoài Trường .
1.3. Tổ chức đánh giá và nghiệm thu kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ theo quy định phân cấp hiện hành; quản lý các sản phẩm, kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học công nghệ; Làm ủy viên Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo.
1.4. Quản lý, lưu giữ hồ sơ đề tài khoa học công nghệ các cấp theo quy định.
1.5. Quản lý và hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Tổ chức đánh giá, xét chọn và trình Hiệu trưởng quyết định khen thưởng hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ của sinh viên.
1.6. Tham mưu cho Hiệu trưởng về các hình thức khen thưởng, khuyến khích hoạt động khoa học - công nghệ cấp trường. Hằng năm tổ chức xét chọn các công trình khoa học tiêu biểu để trao giải thưởng khoa học - công nghệ của trường; tổ chức việc xuất bản kỷ yếu và các tài liệu thông báo, quảng bá kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ của trường theo yêu cầu.
1.7. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc giới thiệu, quảng bá kết quả hoạt động khoa học - công nghệ của trường, các công trình, sản phẩm khoa học - công nghệ xuất sắc của cán bộ, sinh viên trên các phương tiện thông tin đại chúng.
1.8. Tư vấn và tổ chức các hoạt động liên kết, phối hợp nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ cũng như chuyển giao các kết quả hoạt động khoa học - công nghệ với các cơ sở nghiên cứu, các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp và các đơn vị có nhu cầu.
1.9. Tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cấp trường; làm đầu mối tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế.
1.10 Phụ trách các hoạt động về sở hữu trí tuệ, hướng dẫn tư vấn về thủ tục hồ sơ về tài sản trí tuệ
2. Quan hệ và hợp tác quốc tế:
2.1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện chủ trương, nội dung, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về quan hệ và hợp tác quốc tế. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc lựa chọn đối tác, xác định phương hướng, hình thức, nội dung và các chính sách, biện pháp cụ thể phát triển và tăng cường hiệu quả của các hoạt động quan hệ, hợp tác quốc tế của trường.
2.2. Trực tiếp đàm phán hoặc tham gia đàm phán xây dựng, hoàn thiện các văn bản thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài trình Hiệu trưởng quyết định. Làm đầu mối tổ chức và chủ trì các buổi lễ ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác, các cuộc họp mặt, hội nghị, hội thảo với các đối tác nước ngoài. Làm đầu mối tiếp nhận và theo dõi hoạt động của các chương trình tài trợ học bổng, các dự án, phòng thí nghiệm hợp tác quốc tế đối với trường. Ghi chép và quản lý, lưu giữ biên bản, tư liệu về các hoạt động quan hệ hợp tác quốc tế của trường.
2.3. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường thực hiện các hoạt động duy trì và phát triển một cách có hiệu quả các quan hệ hợp tác quốc tế của trường trong các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu. Tư vấn, tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát các chương trình, dự án có yếu tố quốc tế.
2.4. Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng hệ thống các văn bản hướng dẫn, quản lý các hoạt động quan hệ và hợp tác quốc tế. Làm đầu mối tổ chức và chủ trì việc soạn thảo, in, hoàn thiện và sử dụng các loại ấn phẩm, tài liệu và phương tiện phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá hình ảnh của trường tới các đối tác trong và ngoài nước.
2.5. Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính hỗ trợ thực hiện kịp thời và đúng quy định các thủ tục liên quan chuẩn bị cho các đoàn cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của trường đi công tác ở nước ngoài và đón các đoàn nước ngoài đến làm việc với nhà trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.
2.6. Tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường.
2.7 Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Phòng.
4. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 
TS.KTS. LÊ ĐÀM NGỌC TÚ
Trưởng phòng
 
(E): ledamngoctu@muce.edu.vn
(M): 0905 823 509
 
Nhiệm vụ chung: Lãnh đạo và chỉ đạo chung tất cả các nhiệm vụ và chức năng của Phòng liên quan quản lý nhiệm vụ KHCN các cấp, các hoạt động HTQT.
Nhiệm vụ cụ thể:
·       Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi công tác thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng;
·       Theo dõi công tác chung, công tác tổ chức nhân sự, hành chính, tài chính, thi đua của Phòng;
·       Tham mưu xây dựng chiến lược phát triển KH&CN và các chương trình HTQT;
·       Thường trực các Hội nghị, hội thảo cấp quốc gia, quốc tế do Nhà trường tổ chức;
·       Chỉ đạo xây dựng, rà soát, bổ sung quy chế quản lý các hoạt động KH&CN, thực hiện sáng kiến và HTQT;
·       Tổ chức lập kế hoạch, quản l‎ý việc triển khai và phát triển các hoạt động về lĩnh vực khoa học công nghệ và hoạt động hợp tác quốc tế của trường;
·       Tham dự các cuộc họp do Hội đồng KH&ĐT tổ chức;
·       Theo dõi, quản l‎ý chung về các hoạt động khoa học và công nghệ, lưu giữ hồ sơ đề tài/dự án ngoài trường.
·       Theo dõi, quản ‎lý và biên tập các ấn phẩm, kỷ yếu về hoạt động khoa học của trường.
·       Theo dõi, tổ chức các hoạt động liên kết về khoa học và chuyển giao công nghệ; Tổ chức các hội thảo khoa học, hội nghị, chuyên đề về các hoạt động nghiên cứu khoa học trong nước;
·       Thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học;
·     Theo dõi các hoạt động về sở hữu trí tuệ
·       Theo dõi đề xuất trang thiết bị, vật tư của Phòng; Thẩm định nội dung được đăng tải trên trang Web của Trường theo chức năng của Phòng;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công và ủy quyền.
 
ThS. NGÔ ĐÌNH THÀNH
Phó Trưởng phòng
GV kiêm nhiệm
(M) 0948500966
CV 
Nhiệm vụ chung: Giúp trưởng phòng trong việc quản lý, triển khai và thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp trường, hoạt động NCKH & STKT sinh viên, hoạt động thực hiện Sáng kiến cải tiến, hoạt động Thông tin và phát triển tập san KH&CN và một số nhiệm vụkhác.
Nhiệm vụ cụ thể:
·       Chủ động đề xuất trưởng phòng về các định hướng, kế hoạch triển khai thuộc lĩnh vực khoa học và thông tin khoa học;
·       Chủ động giúp Trưởng phòng xử lý một số công việc được phân công khi Trưởng phòng đi công tác;
·       Tổng hợp kiểm tra nội dung và hình thức các bài viết đăng trên các kỷ yếu, ấn phẩm theo quy định;
·       Xây dựng kế hoạch hướng dẫn, tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên;
·       Quản l‎‎ý, lưu trữ các loại hồ sơ về hoạt động khoa học cấp trường (đề tài khoa học, văn bản, ấn phẩm, hình ảnh, phim tư liệu, tài liệu…);
·       Tổng hợp, chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ các đề tài nghiên cứu khoa học, SK-CT, NCKHSV để trình hội đồng KH&ĐT nhà trường xét duyệt và nghiệm thu (từ các khâu: đăng ký, ký hợp đồng triển khai, kiểm tra tiến độ, đề xuất thành viên hội đồng nghiệm thu, kiểm tra việc hoàn thiện đề tài, quyết toán kinh phí,…);
·       Chịu trách nhiệm kiểm tra các đề tài khoa học đã được chỉnh sửa hoàn thiện sau khi nghiệm thu; Lập hồ sơ bàn giao các đề tài NCKH đến các đơn vị quản lý theo quy định;
·       Rà soát các thông báo, quyết định đính kèm trên bảng tin – phù hợp với tình hình hoạt động của Phòng trong tháng;
·       Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của lãnh đạo Trường và khi trưởng phòng vắng mặt.
 
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/image006(188).jpg
ThS. NGUYỄN CÔNG BẰNG
Chuyên viên
GV kiêm nhiệm
(m):  0827433679/0917852377
Nhiệm vụ chung: Giúp lãnh đạo phòng trong việc quản lý, triển khai và thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp Tỉnh, DA SNKT; hướng dẫn CV mới trong việc quản lý nhiệm vụ KHCN cấp trường. Hoạt động Thông tin KH&CN và một số nhiệm vụkhác.
Nhiệm vụ cụ thể:
·       Chủ động giúp phụ trách phòng xử lý một số công việc được phân công khi phụ trách phòng đi công tác, chịu trách nhiệm trước phụ trách phòng về kết quả thực hiện các công việc được giao;
·       Nhiệm vụ liên quan tình giờ NCKH cho GV;
·       Chủ động đề xuất lãnh đạo Phòng về các định hướng, kế hoạch triển khai thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ cấp ngoài trường;
·       Xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị, hội thảo các cấp;
·       Tổng hợp kiểm tra nội dung và hình thức các bài viết đăng trên các kỷ yếu, ấn phẩm theo quy định;
·       Quản l‎‎ý, lưu trữ các loại hồ sơ về hoạt động khoa học cấp ngoài trường (đề tài khoa học, DA SNKT, hội nghị, hội thảo…);
·       Tham gia trực tiếp công tác sao lưu minh chứng, đảm bảo chất lượng của phòng;
·       Tổng hợp, chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ các đề tài nghiên cứu khoa học để trình hội đồng KH&ĐT nhà trường xét duyệt và nghiệm thu (từ các khâu: đăng ký, ký hợp đồng triển khai, HĐ thuê khoán chuyên môn, kiểm tra tiến độ, đề xuất thành viên hội đồng nghiệm thu, kiểm tra việc hoàn thiện đề tài, quyết toán kinh phí,…);
·       Chịu trách nhiệm kiểm tra các đề tài khoa học đã được chỉnh sửa hoàn thiện sau khi nghiệm thu; Lập hồ sơ bàn giao các đề tài NCKH đến các đơn vị quản lý theo quy định;
·       Soạn thảo về các loại văn bản, báo cáo lên Bộ Xây dựng;
·       Tham gia thư k‎ý hành chính trong các Hội đồng;
·       Phụ trách công tác phòng chống thiên tai, bão lụt, các hoạt động phong trào; công tác xã hội;
·       Quản l‎ý cơ sở vật chất, tài sản, thiết bị có liên quan của phòng;
·       Rà soát các thông báo, quyết định đính kèm trên bảng tin – phù hợp với tình hình hoạt động của Phòng trong tháng;
·       Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của lãnh đạo Trường và lãnh đạo Phòng.
· Phụ trách hoạt động , tư vấn thủ tục và hồ sơ về sở hữu trí tuệ và tài sản trí tuệ
 

 

 

ThS. LÊ THỊ TƯỜNG LAM
Chuyên viên
 
 
Nhiệm vụ chung: Giúp lãnh đạo phòng trong việc quản lý, triển khai và thực hiện nhiệm vụ HTQT: hoạt động GV người nước ngoài, website phòng của Nhà trường, hoạt động tình nguyện viên quốc tế.
Nhiệm vụ cụ thể:
·       Chủ động đề xuất lãnh đạo Phòng về các định hướng, kế hoạch triển khai thuộc lĩnh vực tình nguyện viên quốc tế, thủ tục người lao động nước ngoài;
·       Dự thảo xây dựng các văn bản báo cáo cáo và thủ tục liên quan về các thỏa thuận hợp tác, phương thức tổ chức triển khai về các hoạt động quan hệ với các đối tác nước ngoài; dự thảo việc tổ chức các hội nghị, chuyên đề, hội thảo khoa học và chuyển giao công nghệ về các hoạt động nghiên cứu khoa học với các đối tác nước ngoài;
·       Tham gia công tác dịch thuật, đàm phán quốc tế;
·       Chịu trách nhiệm biên tập Thông bào KHCN của Nhà trường;
·       Công tác hành chính liên quan tiếp nhận các công văn/thông báo/quyết định đến Phòng và chuyển các công văn/thông báo/quyết định đến các đơn vị trong trường;
·       Kiểm duyệt thông tin từ Email của phòng, báo cáo kịp thời lãnh đạo;
·       Phụ trách công tác vệ sinh - phòng dịch, công tác nội vụ và thư ký các cuộc họp của Phòng;
·       Hỗ trợ công tác biên tập, thống kê, hỗ trợ phục vụ đề tài NCKH các cấp;
 
 
 
5. LIÊN HỆ:
- Địa chỉ liên lạc:      Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
Khu B:
Tầng 3, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
195 Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
- Contact: Department of Research Administration & International Cooperation
Campus B:
3nd floor, Administration Building., Mientrung University of Civil Engineering (MUCE)
195 Ha Huy Tap str., Binh Kien Ward., Tuy Hoa city., Phu Yen., 56000, Vietnam
 
               (P): +84. 573. 896 883
                Website: http://quanlykhoahoc.muce.edu.vn