logo
logo
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MIỀN TRUNG

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MIỀN TRUNG
 
1. GIỚI THIỆU:
Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Miền Trung được thành lập theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐT ngày 05/02/2024 của Hội đồng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
- Tên giao dịch của Trung tâm: Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Miền Trung (Mientrung Center for Application and Technology Transfer: MCAT)
- Địa chỉ: Số 544B Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- Người phụ trách trung tâm: TS. Trương Quang Hải
- Điện thoại: 0702459494
- Email: mcat@muce.edu.vn; truongquanghai@muce.edu.vn
2. CHỨC NĂNG:
Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Miền Trung là đơn vị trực thuộc Trường có các chức năng: ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ việc cải tiến nội dung, chương trình đào tạo, kết hợp giảng dạy, học tập với nghiên cứu khoa học và hoạt động sản xuất; tư vấn thiết kế, quản lý dự án, xây dựng công trình.
3. NHIỆM VỤ:
a) Ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ việc cải tiến nội dung, chương trình đào tạo, kết hợp giảng dạy, học tập với nghiên cứu khoa học và hoạt động sản xuất:
- Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường phục vụ cải tiến nội dung, chương trình đào tạo, kết hợp giảng dạy, học tập với nghiên cứu khoa học và hoạt động sản xuất;
- Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm: đào tạo, chuyển giao, thương mại hóa và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm;
- Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước;
- Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài Trường;
- Xây dựng các mô hình về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ phục vụ công tác đào tạo.
b) Tư vấn thiết kế, quản lý dự án, xây dựng công trình:
- Lập và thẩm tra quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn;
- Lập dự án đầu tư xây dựng; thiết kế, lập tổng dự toán; thẩm tra thiết kế, tổng dự toán; tư vấn đấu thầu xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Giám sát kỹ thuật các công trình: dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Thi công xây dựng; lắp đặt thiết bị; cung ứng vật tư, thiết bị các công trình: dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Quản lý dự án các công trình: dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Khảo sát đo đạc địa hình và địa chất công trình;
- Kiểm định chất lượng công trình.
c) Bồi dưỡng nghiệp vụ về các lĩnh vực xây dựng, kinh tế và các lĩnh vực khác:
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ cho người học về lĩnh vực xây dựng, kinh tế và các lĩnh vực khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành gồm: tư vấn giám sát, quản lý dự án, tư vấn đấu thầu, chỉ huy trưởng công trường; tổ chức thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng; tổ chức thi nâng bậc thợ cho công nhân ngành nước, xây dựng …; tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thủ quỹ; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kỹ năng sống cho thanh, thiếu niên …;
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức cần thiết cho mọi đối tượng có nhu cầu để phục vụ việc làm, xuất khẩu lao động theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín ngoài Trường để liên kết đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ, chứng nhận theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân ngoài Trường theo quy định của pháp luật;
- Phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho các thị trường lao động trong và ngoài nước.
d) Quản lý và khai thác các dịch vụ của phòng thí nghiệm:
- Quản lý và khai thác sử dụng có hiệu quả phòng Lab, các phòng thí nghiệm chuyên ngành phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ;
- Tổ chức các dịch vụ thí nghiệm, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ các lĩnh vực được phép theo đúng quy định của Trường, Bộ Xây dựng và pháp luật hiện hành;
- Phối hợp với các cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức thực tập nghề nghiệp gắn với sản xuất ngoài công trường.
e) Các công tác khác:
- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội dung, quy chế, quy định, quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu; lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn bản của đơn vị theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
- Xây dựng, quản lý, vận hành trang thông tin điện tử của đơn vị;
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng của đơn vị;
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Hỗ trợ Phân hiệu của Trường tại thành phố Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
4. NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TRUNG TÂM:
Nguồn nhân lực chủ chốt của Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Miền Trung là các Tiến sĩ, Thạc sĩ, Giảng viên, NCV của các Phòng, Khoa và các đơn vị khác trong Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
Cộng tác viên là các chuyên gia đầu ngành tại các đơn vị có uy tín như:
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh
Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
5. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:
- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường phục vụ cải tiến nội dung, chương trình đào tạo, kết hợp giảng dạy, học tập với nghiên cứu khoa học và hoạt động sản xuất;
- Tham gia các hoạt động Tư vấn thiết kế, quản lý dự án, xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ cho người học về lĩnh vực xây dựng, kinh tế và các lĩnh vực khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Quản lý và khai thác sử dụng có hiệu quả phòng Lab, các phòng thí nghiệm chuyên ngành phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ;