logo
logo
Phòng Quản lý đào tạo

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
Tổng nhân sự trong phòng: 11 cán bộ công nhân viên
1. CÁN BỘ LÃNH ĐẠO PHÒNG
- Trưởng phòng:          Ông TS. Trần Văn Hiến
- Phó trưởng phòng:    Ông Th.S. Phạm Trung Nguyên 
                                     Ông Th.S. Nguyễn Hữu Toàn
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC
- Phòng cơ cấu thành 03 tổ chuyên môn:
      + Tổ Tuyển sinh - Kế hoạch
§ Tiến Sỹ. Trần Văn Hiến – Tổ trưởng
§ Thạc Sỹ. Phạm Đức Khính – Chuyên viên
§ Cử nhân - Nguyễn Thị Hoài Phương – Chuyên viên
§ Thạc Sỹ. Trịnh Văn Tiến – Chuyên viên
      + Tổ Học Vụ - Đào tạo Vừa làm vừa học
§ Thạc Sỹ. Nguyễn Hữu Toàn – Tổ trưởng
§ Cử nhân _ Trần Thị Quỳnh Như – Chuyên viên
§ Cử nhân _Trần Thị Kim Chi – Chuyên viên
§ Thạc Sỹ. Trần Quốc Phú – Chuyên viên
      + Tổ Chương trình - Đào tạo Sau đại học
§ Thạc Sỹ. Phạm Trung Nguyên - Tổ trưởng
§ Thạc Sỹ. Võ Thanh Toàn – Chuyên viên
§ Thạc Sỹ. Nguyễn Quốc Huy (NCS) – Chuyên viên
3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHUNG
1. Chức năng
Phòng Quản lý đào tạo là đơn vị thuộc Trường, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, tổng kết đánh giá và cải tiến các lĩnh vực công tác: tuyển sinh và nhập học, phát triển chương trình đào tạo, quản lý đào tạo, liên kết đào tạo.
2. Nhiệm vụ
a) Công tác tuyển sinh và nhập học, phát triển chương trình đào tạo:
- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh và nhập học các trình độ đào tạo, hình thức đào tạo trong và ngoài Trường; 
- Xây dựng đề án tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm; đề xuất các biện pháp thực hiện đề án tuyển sinh;
- Xây dựng kế hoạch, phương án tư vấn tuyển sinh hằng năm;
- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tư vấn tuyển sinh;
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tư vấn tuyển sinh tại các trường trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục, các đơn vị khác trên địa bàn trong và ngoài tỉnh;
- Tổ chức thi tuyển, xét tuyển theo đúng quy chế tuyển sinh;
- Tổ chức xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo; mở ngành mới; xây dựng đề án, chiến lược phát triển ngành, nghề đào tạo trong Trường với các loại hình đào tạo thích hợp nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội;
- Quản lý chương trình đào tạo;
- Nghiên cứu và đề xuất cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết phục vụ công tác đào tạo;
- Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo khi triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng liên quan đến công tác đào tạo; thường trực các hội đồng: tuyển sinh và các hội đồng khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
b) Công tác quản lý đào tạo, liên kết đào tạo:
- Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản, quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng về công tác đào tạo;
- Xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát kế hoạch đào tạo hằng năm, giảng dạy, học tập, tốt nghiệp; xây dựng kế hoạch và tham gia tổ chức thi kết thúc học phần; tham gia giám sát việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các lớp ngắn hạn;
- Quản lý kết quả học tập; quản lý phần mềm quản lý đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị về sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo; tổ chức xét kết quả học tập, xét miễn trừ khối lượng tích lũy và bảo lưu kết quả học tập của sinh viên; tổ chức học lại, học cải thiện theo lớp;
- Thiết kế mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận; xây dựng quy chế về quản lý văn bằng, chứng chỉ trong Trường; quản lý và cấp phát văn bằng, chứng nhận và bảng điểm cuối khóa của người học cho tất cả các trình độ và loại hình đào tạo trong Trường theo đúng quy định hiện hành; tổ chức lễ công bố, trao bằng tốt nghiệp hằng năm;
- Thường trực các hội đồng: xét điều kiện làm đồ án, khóa luận, luận văn tốt nghiệp; xét tốt nghiệp; xét kết quả học tập; xét miễn trừ khối lượng kiến thức tích lũy; bảo lưu kết quả học tập cho sinh viên;
- Tổ chức thực hiện công tác liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước cho các trình độ, hình thức đào tạo, ngành nghề đào tạo theo đúng quy định của Trường và của pháp luật hiện hành: quản lý hoạt động liên kết đào tạo; điều phối hoạt động giảng dạy tại các cơ sở liên kết đào tạo; xây dựng và theo dõi hợp đồng đào tạo với các cơ sở giáo dục ngoài Trường;
- Tính toán khối lượng giờ giảng cho giảng viên, phối hợp thanh toán giờ giảng cho giảng viên thỉnh giảng;
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các kỳ thi Olympic cấp trường, cấp quốc gia; phối hợp với các khoa tổ chức các kỳ thi khác cho sinh viên: Loa thành, Festival, Kiến trúc xanh,…
- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định, quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu; lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn bản của đơn vị theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
- Xây dựng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của đơn vị;
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đơn vị;
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
4. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
4.1. TỔ TUYỂN SINH - KẾ HOẠCH
4.1.1. Chức năng
-   Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng toàn bộ hoạt động của phòng Quản lý Đào tạo; Quản lý chung tất cả các công việc thuộc nhiệm vụ của phòng.
-   Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, tổng kết đánh giá và cải tiến các lĩnh vực công tác: tuyển sinh và nhập học, phát triển chương trình đào tạo, quản lý đào tạo, liên kết đào tạo.  
4.1.2. Nhiệm vụ
a. Công tác tuyển sinh và nhập học, phát triển chương trình đào tạo
-   Chủ trì công tác tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh và nhập học các trình độ đào tạo, hình thức đào tạo chính quy trong trường;
-   Chủ trì công tác Xây dựng đề án tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm; đề xuất biện pháp thực hiện đề án tuyển sinh;
-   Chủ trì công tác Xây dựng kế hoạch, phương án tuyển sinh hằng năm;
-   Chủ trì công tác Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tư vấn tuyển sinh;
-   Chủ trì Xây dựng kế hoạch, tổ chức tư vấn tuyển sinh tại các trường trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục, các đơn vị trên địa bàn trong và ngoài tỉnh;
-   Chủ trì công tác Tổ chức thi tuyển, xét tuyển theo đúng quy chế tuyển sinh;
-   Chủ trì công tác Nghiên cứu, đề xuất cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết phục vụ công tác đào tạo;
-   Chỉ đạo công tác xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo; mở ngành mới; xây dựng đề án, chiến lược phát triển ngành, nghề đào tạo trong trường với các loại hình đào tạo thích hợp nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội;
-   Thường trực Hội đồng Khoa học và đào tạo khi triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng liên quan đến công tác đào tạo; thường trực các hội đồng: tuyển sinh và các hội đồng khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.  
b. Công tác quản lý đào tạo, liên kết đào tạo
-   Chủ trì công tác Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản, quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng về công tác đào tạo, những Quy định của Nhà trường đã ban hành; 
-   Chủ trì công tác Xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát kế hoạch đào tạo hằng năm, giảng dạy, học tập, tốt nghiệp; xây dựng kế hoạch và tham gia tổ chức thi kết thúc học phần; tham gia giám sát việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các lớp ngắn hạn;
-   Chủ trì công tác Tính toán khối lượng giờ giảng cho giảng viên, phối hợp thanh toán giờ giảng cho giảng viên thỉnh giảng hệ chính quy trong trường;
-   Chỉ đạo công tác Quản lý kết quả học tập; quản lý phần mềm quản lý đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị về sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo; tổ chức xét kết quả học tập, xét miễn trừ khối lượng tích lũy và bảo lưu kết quả học tập của sinh viên; tổ chức học lại, học cải thiện theo lớp;
-   Chỉ đạo công tác Thiết kế mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận; xây dựng quy chế về quản lý văn bằng, chứng chỉ trong Trường; quản lý và cấp phát văn bằng, chứng nhận và bảng điểm cuối khóa của người học cho tất cả các trình độ và loại hình đào tạo trong Trường theo đúng quy định hiện hành; tổ chức lễ công bố, trao bằng tốt nghiệp hằng năm;
-   Thường trực các hội đồng: xét điều kiện làm đồ án, khóa luận, luận văn tốt nghiệp; xét tốt nghiệp; xét kết quả học tập; xét miễn trừ khối lượng kiến thức tích lũy; bảo lưu kết quả học tập cho sinh viên;
-   Chỉ đạo công tác Tổ chức thực hiện công tác liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước cho các trình độ, hình thức đào tạo, ngành nghề đào tạo theo đúng quy định của Trường và của pháp luật hiện hành: quản lý hoạt động liên kết đào tạo; điều phối hoạt động giảng dạy tại các cơ sở liên kết đào tạo; xây dựng và theo dõi hợp đồng đào tạo với các cơ sở giáo dục ngoài Trường;
-   Chỉ đạo công tác Xây dựng kế hoạch, tổ chức các kỳ thi Olympic cấp trường, cấp quốc gia; phối hợp với các khoa tổ chức các kỳ thi khác cho sinh viên: Loa thành, Festival, Kiến trúc xanh, …
 
c. Các công tác khác
-   Chủ trì công tác Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định, quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu; lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn bản của đơn vị theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
-   Chủ trì công tác Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
-   Chủ trì công tác Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
-   Chủ trì công tác thi đua khen thưởng của phòng;
-   Chủ trì công tác Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
-   Họp xét cấp học bổng, học phí; xét kỷ luật sinh viên; giao ban; tham gia họp đối thoại sinh viên;
-   Chỉ đạo công tác Xây dựng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của đơn vị;
-   Chỉ đạo công tác Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đơn vị;
-   Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Phòng;
-   Thực hiện các loại báo cáo theo quy định;
-   Họp đối thoại với sinh viên;
-   Giáo dục sinh viên về tư cách, đạo đức;
-   Giảng dạy kiêm nhiệm, nghiên cứu khoa học;
-   Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
4.2. TỔ HỌC VỤ - ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC
4.2.1. Chức năng 
-   Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng toàn bộ hoạt động của tổ Học Vụ - Đào Tạo Vừa Làm Vừa Học; Quản lý chung tất cả các công việc thuộc nhiệm vụ của tổ.
-   Tham mưu, đảm nhận cho Trưởng phòng công tác liên kết đào tạo hệ Vừa Làm Vừa Học và Học Vụ;
-   Tham gia, phối hợp giúp việc cho Trưởng phòng công tác phát triển chương trình, quản lý đào tạo đại học và Sau Đại học; lập kế hoạch, tổ chức thực hiện; tổng kết đánh giá và cải tiến các lĩnh vực công tác: tuyển sinh và nhập học.  
4.2.2. Nhiệm vụ
a. Phát triển, quản lý công tác liên kết đào tạo Vừa Làm Vừa Học và Học Vụ
-   Chủ trì công tác liên kết Đào Tạo Hệ Vừa Làm Vừa Học: Tuyển sinh, Xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát kế hoạch đào tạo hằng năm, giảng dạy, học tập, tốt nghiệp; xây dựng kế hoạch và tham gia tổ chức thi kết thúc học phần; Tính toán khối lượng giờ giảng cho giảng viên, phối hợp thanh toán giờ giảng cho giảng viên thỉnh giảng;
-   Chủ trì công tác Học Vụ: Quản lý kết quả học tập; quản lý phần mềm quản lý đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị về sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo; tổ chức xét kết quả học tập, xét miễn trừ khối lượng tích lũy và bảo lưu kết quả học tập của sinh viên; tổ chức học lại, học cải thiện theo lớp;
-   Chủ trì công tác Thiết kế mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận; xây dựng quy chế về quản lý văn bằng, chứng chỉ trong Trường; quản lý và cấp phát văn bằng, chứng nhận và bảng điểm cuối khóa của người học cho tất cả các trình độ và loại hình đào tạo trong Trường theo đúng quy định hiện hành; tổ chức lễ công bố, trao bằng tốt nghiệp hằng năm;
-   Chủ trì công tác Tổ chức thực hiện công tác liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước cho các trình độ, hình thức đào tạo, ngành nghề đào tạo theo đúng quy định của Trường và của pháp luật hiện hành: quản lý hoạt động liên kết đào tạo; điều phối hoạt động giảng dạy tại các cơ sở liên kết đào tạo; xây dựng và theo dõi hợp đồng đào tạo với các cơ sở giáo dục ngoài Trường;
-   Chủ trì công tác Giám sát việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các lớp ngắn hạn – An Ninh Quốc Phòng;
-   Chủ trì công tác Chuẩn bị và tổ chức lễ công bố tốt nghiệp; Tham gia Hội đồng tốt nghiệp; tuyển sinh hàng năm;
-   Tham gia các hội đồng: xét điều kiện làm đồ án, khóa luận, luận văn tốt nghiệp; xét tốt nghiệp; xét kết quả học tập; xét miễn trừ khối lượng kiến thức tích lũy; bảo lưu kết quả học tập cho sinh viên;
-   Tham gia công tác Xây dựng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của đơn vị;
-   Phối hợp Tham gia giám sát thi; công tác tuyển sinh; công tác kiểm định, tự đánh giá; công tác xây dựng đề án, quy chế;
-   Thực hiện các loại báo cáo theo quy định;
-   Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng công tác học vụ, tốt nghiệp, phần mềm BSC.
b. Các công tác khác
-   Chủ trì công tác thi đua khen thưởng của tổ;
-   Tham gia công tác Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đơn vị;
-   Tham gia công tác Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
-   Tham gia công tác Họp đối thoại với sinh viên;
-   Giáo dục sinh viên về tư cách, đạo đức;
-   Giảng dạy kiêm nhiệm, nghiên cứu khoa học; hướng dẫn đồ án - tốt nghiệp;
-   Đảm nhận thực hiện một số công việc khác của Trưởng phòng khi được phân công giao nhiệm vụ.
4.3. TỔ CHƯƠNG TRÌNH - ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
4.3.1. Chức năng 
-   Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng toàn bộ hoạt động của tổ Chương Trình - Đào Tạo Sau Đại Học; Quản lý chung tất cả các công việc thuộc nhiệm vụ của tổ.
-   Tham mưu, đảm nhận cho Trưởng phòng công tác phát triển chương trình, quản lý đào tạo Sau Đại học;
-   Tham gia, phối hợp giúp việc cho Trưởng phòng công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện; tổng kết đánh giá và cải tiến các lĩnh vực công tác: tuyển sinh và nhập học; liên kết đào tạo.  
4.3.2. Nhiệm vụ
a. Phát triển, quản lý chương trình đào tạo
-   Chủ trì công tác xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo đại học: mở ngành mới; xây dựng đề án, chiến lược phát triển ngành, nghề đào tạo trong trường với các loại hình đào tạo thích hợp nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội; Quản lý toàn bộ đề cương, chương trình đào tạo; Quản lý danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng chương trình đào tạo; kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ giảng dạy, giáo án, bài giảng; Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo mở ngành đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo;   
-   Chủ trì công tác đào tạo sau đại học: Quản lý kế hoạch đào tạo, các loại kế hoạch học tập và tốt nghiệp, thời khóa biểu hàng tuần, hàng tháng; Quản lý khối lượng giảng dạy, tính toán khối lượng giờ giảng, hợp đồng thanh toán khối lượng thỉnh giảng; Quản lý công tác giảng dạy trên giảng đường; công tác giảng dạy trực tuyển, từ xa; Quản lý kế hoạch điều động giảng viên, kế hoạch thỉnh giảng; Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo mở ngành đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo sau đại học;
-   Quản lý ba công khai các nội dung thuộc nhiệm vụ của phòng;     
-   Quản lý công tác thi đua khen thưởng sinh viên thuộc lĩnh vực đào tạo; Chủ trì công tác Xây dựng kế hoạch, tổ chức các kỳ thi Olympic cấp trường, cấp quốc gia; phối hợp với các khoa tổ chức các kỳ thi khác cho sinh viên: Loa thành, Festival, Kiến trúc xanh, …
-   Trực tiếp chỉ đạo phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT của phòng;
-   Tham gia công tác thi đua khen thưởng của tổ, phòng;
-   Thực hiện các loại báo cáo theo quy định;
-   Tham gia giám sát thi; tham gia công tác tuyển sinh; công tác kiểm định, tự đánh giá; công tác xây dựng đề án, quy chế;
-   Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng công tác Quản lý đề cương chương trình.
b. Các công tác khác
-   Chủ trì công tác thi đua khen thưởng của tổ;
-   Tham gia công tác Xây dựng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của đơn vị;
-   Tham gia công tác Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đơn vị;
-   Tham gia công tác Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao cho tổ theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
-   Tham gia công tác Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
-   Tham gia công tác Họp đối thoại với sinh viên;
-   Giáo dục sinh viên về tư cách, đạo đức;
-   Giảng dạy kiêm nhiệm, nghiên cứu khoa học; hướng dẫn đồ án - tốt nghiệp;
-   Đảm nhận thực hiện một số công việc khác của Trưởng phòng khi được phân công giao nhiệm vụ.