logo
logo
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ (Theo QĐ số 1082/QĐ-ĐHXDMT ngày 18/12/2023)
1. Chức năng
Phòng Công tác sinh viên là đơn vị thuộc Trường, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, tổng kết đánh giá và cải tiến các lĩnh vực công tác: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên; quản lý sinh viên; hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho sinh viên.
2. Nhiệm vụ
a) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên:
- Giáo dục chính trị tư tưởng: giáo dục, tuyên truyền để sinh viên nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, hình thành bản lĩnh chính trị, yêu tổ quốc, cảnh giác và biết phê phán những luận điệu xuyên tạc, hành động chống phá Đảng và Nhà nước. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động rèn luyện của sinh viên; tạo môi trường để sinh viên rèn luyện phấn đấu, được xét kết nạp vào Đảng;
- Giáo dục đạo đức, lối sống: giáo dục, tuyên truyền cho sinh viên những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội và đạo đức nghề nghiệp; giáo dục nếp sống văn hóa học đường; 
- Giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật: giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật; pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông và các Luật khác có liên quan; giáo dục, tuyên truyền về nội quy, quy chế và quy định của Trường liên quan đến học tập và rèn luyện cho sinh viên; các chế độ, chính sách liên quan đến sinh viên; 
- Giáo dục kỹ năng: phối hợp trong giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm...
b) Công tác quản lý sinh viên:
- Công tác hành chính: tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, sắp xếp, bố trí sinh viên vào các lớp; làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện; hậu kiểm hồ sơ tuyển sinh; thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến sinh viên; giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên;
- Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật: tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện, xét danh hiệu thi đua của sinh viên cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy chế, quy định của Nhà trường; tham mưu, theo dõi và tổng hợp việc xử lý kỷ luật sinh viên vi phạm theo quy định; thường trực các Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật, xét cấp học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội; đánh giá kết quả thực hiện ngày Công tác xã hội của sinh viên;
- Công tác sinh viên nội trú, ngoại trú: tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp công tác sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phối hợp các đơn vị tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” cho sinh viên vào đầu các khóa học; quản lý sinh viên trong thời gian học Giáo dục Quốc phòng - An ninh; phối hợp với Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế tiếp nhận và quản lý sinh viên nước ngoài;
- Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học: ban hành nội quy, quy định, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong sinh viên; phối hợp với công an địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học;
- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên: tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến sinh viên theo quy định;
- Huy động sinh viên tham gia tổ chức Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp và các ngày lễ khác trong năm;
- Công tác cố vấn học tập.
c) Hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho sinh viên:
- Tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe: tư vấn, hỗ trợ sinh viên khi gặp phải các vấn đề về tâm lý, xã hội; phối hợp tổ chức các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe để có sự hỗ trợ, can thiệp cần thiết khi sinh viên gặp phải các vấn đề ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần; xây dựng kế hoạch hoạt động y tế cho năm học; sơ, cấp cứu và khám chữa bệnh ban đầu các bệnh thông thường cho sinh viên, viên chức và người lao động; quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác y tế học đường; tổ chức các chương trình y tế được đưa vào trường học; chỉ đạo thực hiện các yêu cầu vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường trong Trường; thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, phòng bệnh, phòng dịch theo kế hoạch hoạt động của Trường và theo yêu cầu của y tế địa phương; tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng về y tế trường học do ngành Y tế tổ chức; sơ kết, tổng kết công tác y tế trường học, báo cáo thống kê y tế học đường theo quy định; tổ chức khám sức khỏe đầu vào và định kỳ cho sinh viên; tư vấn, tổ chức cho sinh viên thực hiện Luật bảo hiểm y tế;
- Hỗ trợ tài chính: tham gia xây dựng các quỹ học bổng; tổ chức phân bổ, trao học bổng tài trợ từ tất cả các nguồn trong nước và quốc tế cho sinh viên xuất sắc, sinh viên vượt khó học giỏi, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn;
- Quản lý ký túc xá và hỗ trợ cung cấp dịch vụ internet cho sinh viên;
- Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Trường với sinh viên; tổ chức giao ban với sinh viên để nắm vững tâm tư, nguyện vọng và các đề xuất, kiến nghị của sinh viên với Trường;
- Hỗ trợ đặc biệt: triển khai dịch vụ công tác xã hội trong trường học, tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên khuyết tật, sinh viên diện chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
- Tham mưu thủ tục thành lập các câu lạc bộ học thuật và các câu lạc bộ khác của sinh viên.
- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định, quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu; lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn bản của đơn vị theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
- Xây dựng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của đơn vị;
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đơn vị;
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
 
II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC
 1.            Nhiệm vụ chung
- Viên chức, người lao động (VC-NLĐ) làm việc tại phòng Công tác sinh viên phải thực hiện đúng nội quy, quy định, quy chế của Nhà trường.
- Tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của vị trí việc làm đang đảm nhận.
- Tham gia tích cực các hoạt động phong trào của Nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường phát động.
- Tham gia xây dựng cơ quan, xây dựng và giữ gìn môi trường cảnh quan, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, kỷ cương, văn minh và khoa học.
 2. Nhiệm vụ cụ thể
 
 
Họ tên – vị trí công việc
 
Công việc phụ trách
 
 
Nguyễn Nguyên Khang
ThS Kinh tế xây dựng
Trưởng phòng
0868103579
nguyennguyenkhang@muce.edu.vn
Trực tiếp quản lý/tham mưu cho Ban Giám hiệu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả và cải tiến các lĩnh vực công tác:
(1) Công tác xây dựng kế hoạch, quy định, quy chế nội bộ của nhà trường về công tác sinh viên.
(2) Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên: - Giáo dục chính trị tư tưởng; - Giáo dục đạo đức, lối sống; - Giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật; - Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm …; - Giáo dục thẩm mỹ; giáo dục thể chất cho sinh viên;
(3) Công tác hỗ trợ sinh viên:
- Tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe cho sinh viên;
- Công tác hỗ trợ tài chính (học bổng) cho sinh viên;
- Hỗ trợ dặc biệt: dịch vụ công tác xã hội trong trường học; giúp đỡ sinh viên khuyết tật, sinh viên diện chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
- Quản lý ký túc xá và hỗ trợ cung cấp dịch vụ internet cho sinh viên;
- Các câu lạc bộ học thuật, văn hóa, văn nghệ sinh viên.
(4) Công tác quản lý sinh viên:
- Thường trực các hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật, xét cấp học bổng, miễm giảm học phí, trợ cấp xã hội, đánh giá kết quả rèn luyện, đánh giá kết quả thực hiện ngày công tác xã hội;
- Công tác giao ban với sinh viên; đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên.
(5)                      Công tác khác:
-       Xây dựng, quản lý, vận hành trang thông tin điện tử của Phòng.
-       Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao cho Phòng theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành.
-       Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
-       Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của phòng Công tác sinh viên;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.
-    Công tác kiêm nhiệm: Thực hiện nhiệm vụ của UVBTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Bí thư chi bộ phòng Công tác sinh viên; Giảng viên kiêm nhiệm, sinh hoạt cùng Bộ môn Quản lý xây dựng - Khoa kinh tế và Quản lý xây dựng.
 
 
 
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/KHOI(1).jpg
 
Lê Văn Khôi
ThS kỹ thuật điện
Phó Trưởng phòng
0905272238
levankhoi@muce.edu.vn.vn
Trực tiếp quản lý/tham mưu cho Trưởng phòng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả và cải tiến các lĩnh vực công tác:
(1) Công tác xây dựng kế hoạch, quy định, quy chế nội bộ của nhà trường về công tác sinh viên trên lĩnh vực công tác quản lý.
(2) Tham gia thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên.
(3) Công tác quản lý sinh viên:
- Công tác hành chính có liên quan đến sinh viên;
- Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên;
- Công tác sinh viên nội trú, ngoại trú, Công tác bảo đảm an ninh trật tự trường học: phối hợp với cơ quan công an địa phương và các cơ quan chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học; tổ chức giao ban, phối hợp kiểm tra việc thực hiện theo định kỳ ít nhất 02 lần trong năm.
- Công tác chế độ chính sách đối với sinh viên;
- Công tác cố vấn học tập;
- Công tác huy động sinh viên tham gia các hoạt động: các sự kiện của Trường, của tỉnh, của các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Nhà trường.
(4) Tham gia thực hiện công tác hỗ trợ và cung cấp dịch vụ sinh viên đối với các công việc cụ thể được Trưởng phòng phân công, cụ thể: tham mưu kế hoạch hằng năm và tổ chức thực hiện công tác chính trị đầu năm, đầu khóa và cuối khóa học theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
(5) Công tác khác:
-    Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
-    Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của phòng Công tác sinh viên;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.
- Công tác kiêm nhiệm: Phó Bí thư chi bộ phòng Công tác sinh viên; Giảng viên kiêm nhiệm, sinh hoạt cùng khoa Hạ tầng Kỹ thuật - Công nghệ.
 
 
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/BINH.jpg
Nguyễn Thanh Bình
Cử nhân Luật
Chuyên viên
0935971766    
nguyenthanhbinh@muce.edu.vn
Trực tiếp quản lý/tham mưu cho Lãnh đạo phòng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả và cải tiến các lĩnh vực công tác:
(1) Công tác quản lý sinh viên:
- Tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, lập danh sách trích ngang, soạn quyết định thành lập lớp, đưa thông tin lên phần mềm BSC và website của Trường;
- Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ, kiểm tra tính chính xác của hồ sơ sinh viên; cung cấp thông tin sinh viên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự cho cơ quan quân sự;
- Tổng hợp, kiểm tra điểm rèn luyện sinh viên theo Quy chế, trình hội đồng đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên hằng kỳ và toàn khóa;
- Phối hợp kiểm tra ngày công tác xã hội để đánh giá kết quả thực hiện ngày công tác xã hội của sinh viên toàn khóa để làm điều kiện xét tốt nghiệp;
- Cập nhật danh sách trở lại học tập sau khi đã bảo lưu, ngừng học lên hệ thống phần mềm quản lý BSC.
(2) Công tác hỗ trợ sinh viên:
-Tổng hợp danh sách miễn, giảm học phí; học bổng khuyến khích học tập; trợ cấp xã hội; học bổng tài trợ; Danh hiệu thi đua của sinh viên;
- Hỗ trợ dặc biệt: giúp đỡ sinh viên khuyết tật, sinh viên diện chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Thực hiện hỗ trợ các thủ tục hành chính cho sinh viên.
(3) Tham gia thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên theo nhiệm vụ cụ thể khi được Trưởng phòng phân công.
(4) Công tác khác:
- Tham gia xây dựng kế hoạch, quy định, quy chế nội bộ của nhà trường về công tác sinh viên đối với mảng công tác được phân công;
- Quản lý website của Phòng;
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
-    Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của phòng Công tác sinh viên;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo phòng phân công;
-    Lập minh chứng cho các công việc thuộc nhiệm vụ được phân công.
 
 
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/BON.jpg
Đào Duy Bôn
Cử nhân vật lý
Chuyên viên
0978644585
daoduybon@muce.edu.vn
Trực tiếp quản lý/tham mưu cho Lãnh đạo phòng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả và cải tiến các lĩnh vực công tác:
(1) Công tác quản lý sinh viên:
- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định về văn hóa học đường; kiểm tra tác phong, nề nếp của sinh viên khi đến trường tham gia học tập, sinh hoạt;
- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nội quy, quy chế của Nhà trường đến sinh viên; nắm bắt tình hình vi phạm kỷ luật của sinh viên; nhắc nhở sinh viên vi phạm nội quy, quy chế của Trường;
- Nắm bắt kịp thời tình hình sinh viên học tập và sinh hoạt, thông báo cho gia đình về việc sinh viên bỏ học, nghỉ học nhiều ngày;
- Phối hợp quản lý sổ liên lạc giữa nhà trường, gia đình và địa phương.
- Phụ trách mô hình sinh viên ngoại trú tự quản – ANTT; thường xuyên kiện toàn và duy trì hoạt động hiệu quả Ban chỉ đạo, đội sinh viên tự quản về an ninh trật tự.
- Quản lý và kiểm tra, hỗ trợ sinh viên nội, ngoại trú: lập danh sách sinh viên nội, ngoại trú; tổng hợp gửi cho các đơn vị ở địa phương để phối hợp quản lý;
- Thông báo đăng ký danh hiệu thi đua tập thể các lớp và cá nhân sinh viên theo từng năm học; Triển khai các thông tin quản lý đến Ban cán sự các lớp;
- Phụ trách sinh viên học quân sự;
- Quản lý các hoạt động của CVHT theo nhiệm vụ được phân công;
 - Giải quyết các thủ tục xin thôi học, nghỉ học tạm thời, vào học, chuyển trường, xóa tên sinh viên; Điều chỉnh, cập nhật sinh viên thôi học, xóa tên, nghỉ học tạm thời vào phần mềm theo phân quyền;
- Chuẩn bị cho công tác giao ban, đối thoại giữa Lãnh đạo với sinh viên;
- Tham mưu kế hoạch đánh giá, xếp loại thể lực cho sinh viên chính quy hằng năm.
 (2) Công tác hỗ trợ sinh viên:
Thực hiện hỗ trợ các thủ tục hành chính cho sinh viên trên các mảng công tác được phân công.
(3) Tham gia thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên theo nhiệm vụ cụ thể khi được Trưởng phòng phân công, cụ thể: tham mưu kế hoạch hằng năm và tổ chức thực hiện công tác giáo dục pháp luật, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.
(4) Công tác khác:
- Tham gia xây dựng kế hoạch, quy định, quy chế nội bộ của nhà trường về công tác sinh viên đối với mảng công tác được phân công;
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
-    Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của phòng Công tác sinh viên;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo phòng phân công;
- Lập minh chứng cho các công việc thuộc nhiệm vụ được phân công.
 
 
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/HIEN(1).jpg
Nguyễn Thị Thanh Nhã
Cử nhân Kế toán
Chuyên viên
01236009394
nguyenthithanhnha@muce.edu.vn
Trực tiếp quản lý/tham mưu cho Lãnh đạo phòng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả và cải tiến các lĩnh vực công tác:
(1) Công tác quản lý sinh viên:
- Thực hiện các thủ tục hành chính: tiếp nhận, phân loại, soạn thảo, trình ký và trả kết quả các giấy tờ xác nhận của sinh viên: vay vốn tại ngân hàng, cấp phát sổ tay, sổ liên lạc của sinh viên ngoại trú, bảng tên, thẻ sinh viên…;
- Tổ chức việc đánh giá, kiểm tra điều kiện minh chứng, tổng hợp ngày công tác xã hội của sinh viên hằng kỳ theo quy định để thông báo kịp thời cho sinh viên, kiểm tra và xuất kết quả hoàn thành ngày công tác xã hội cho sinh viên; hỗ trợ sinh viên đăng ký tham gia tích lũy ngày công tác xã hội.
 (2) Công tác hỗ trợ sinh viên:
- Thực hiện hỗ trợ các thủ tục hành chính trực tuyến cho sinh viên trên các mảng công tác được phân công.
- Trực điện thoại Phòng để giải đáp các ý kiến, tiếp nhận các phản hồi của sinh viên và phụ huynh;
(3) Tham gia thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên theo nhiệm vụ cụ thể khi được Trưởng phòng phân công.
(4) Công tác khác:
- Tham gia xây dựng kế hoạch, quy định, quy chế nội bộ của nhà trường về công tác sinh viên đối với mảng công tác được phân công;
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
-    Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của phòng Công tác sinh viên;
- Mở sổ và đóng sổ văn bản đi và đến hằng năm của Phòng đúng quy định.
- Chấm công & theo dõi ngày nghỉ phép năm của viên chức, người lao động của Phòng.
- Quản lý, sắp xếp đội lễ tân để phục vụ các hoạt động của Trường.
- Làm nhiệm vụ thủ quỹ Phòng.
- Đề xuất sửa chữa, xin cấp vật tư, thiết bị của phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo phòng phân công;
- Lập minh chứng cho các công việc thuộc nhiệm vụ được phân công.
 
 
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/HOAI.jpg
Lê Trọng Hoài
Thạc sĩ Xây dựng
Chuyên viên
0932440740
letronghoai@muce.edu.vn
(1)   Thực hiện nhiệm vụ chuyên trách Đoàn, nhiệm vụ Bí thư Đoàn trường.
(2) Trực tiếp quản lý/tham mưu cho Lãnh đạo phòng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả và cải tiến các lĩnh vực công tác:
- Công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, công tác văn hóa học đường trong sinh viên, cụ thể: Xây dựng kế hoạch và triển khai việc khuyến khích sinh viên đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên;
- Hỗ trợ công tác xét trợ cấp xã hội, học bổng tài trợ (tìm hiểu hoàn cảnh SV khi xét duyệt);
- Công tác hỗ trợ khởi nghiệp của sinh viên, ngày hội việc làm sinh viên;
- Hỗ trợ sinh viên đăng ký tham gia tích lũy ngày công tác xã hội;
- Quản lý và hỗ trợ hoạt động của các câu lạc bộ sinh viên;
- Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong sinh viên gắn với nhữn sự kiện trọng đại của đất nước, sự kiện lịch sử truyền thống của Nhà trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo phòng phân công.
- Lập minh chứng cho các công việc thuộc nhiệm vụ được phân công;
 
 
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/LINH.jpg
Đinh Thị Lĩnh
Cử nhân Y tế cộng đồng
Chuyên viên
01278747342
dinhthilinh@muce.edu.vn
Trực tiếp quản lý/tham mưu cho Lãnh đạo phòng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả và cải tiến các lĩnh vực công tác:
(1)        Tổ chức khám sức khỏe, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho viên chức, người lao động và sinh viên.
(2)        Truyền thông, giáo dục sức khỏe trong Nhà trường: Tham mưu tổ chức các hoạt động truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh môi trường và các hoạt động liên quan khác.
(3)        Thường xuyên kiểm tra và tham mưu tổ chức các hoạt động nhằm bảo đảm vệ sinh trường học.
(4)        Phối hợp với ngành Y tế tại địa phương tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch - bệnh trong trường học và các dịch - bệnh mới xuất hiện.
(5)        Thực hiện công tác hỗ trợ tham gia Bảo hiểm Y tế của sinh viên.
(6)        Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng phân công.
(7)        Lập minh chứng cho các công việc thuộc nhiệm vụ được phân công.
 
 
Lê Quang Tăng
 
ThS Kỹ thuật
Nhân viên
0908.780840
lequangtang@muce.edu.vn
Trực tiếp quản lý/tham mưu cho Lãnh đạo phòng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả và cải tiến các lĩnh vực công tác:
(1)Sắp xếp, bố trí chỗ ở, làm hợp đồng sinh viên ở ký túc xá. Quản lý ký túc xá đảm bảo về an ninh, trật tự, vệ sinh, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, tiết kiệm điện, nước.
(2)Tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động về phòng ở văn hóa đối với sinh viên nội trú.
(3)Thường xuyên kiểm tra và tham mưu tổ chức các hoạt động nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan khu ký túc xá.
(4)Phối hợp với Y tế Trường tổ chức các hoạt động truyền thông về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch - bệnh trong trường học và các dịch - bệnh mới xuất hiện cho sinh viên nội trú.
(5)Lập danh sách sinh viên sử dụng điện, Internet gửi về phòng Kế hoạch – Tài chính.
(6)Nhận và phát thư cho sinh viên.
(7)Thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ Trường và đội xung kích anh ninh để xử lý kịp thời các tình huống có liên quan đến an ninh trật tự, anh toàn tài sản, cháy nỗ trong khi vực ký túc xá.
(8)Quản lý tài sản của nhà trường trong ký túc xá và đề nghị bảo trì, sửa chữa kịp thời.
(9)Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng phân công.
(10)Lập minh chứng cho các công việc thuộc nhiệm vụ được phân công.
 
 
Trần Đăng Hiền
Nhân viên
Trực tiếp quản lý/tham mưu cho Lãnh đạo phòng tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác:
(1)Quản lý ký túc xá đảm bảo về an ninh, trật tự, vệ sinh, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, tiết kiệm điện, nước.
(2)Tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động về phòng ở văn hóa đối với sinh viên nội trú.
(3)Thường xuyên kiểm tra và đề xuất các biện pháp nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan khu ký túc xá.
(4)Tham gia tổ chức các hoạt động truyền thông về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch - bệnh trong trường học và các dịch - bệnh mới xuất hiện cho sinh viên nội trú.
(5)Đăng ký tạm trú cho sinh viên nội trú; tham gia lập danh sách sinh viên ở nội trú.
(6)Phụ trách mô hình sinh viên nội trú tự quản - ANTT.
(7)Quản lý tài sản của Nhà trường trong ký túc xá và đề nghị sửa chữa kịp thời.
(8)Tùy mức độ, xử lý hoặc báo cáo xử lý sinh viên vi phạm nội quy trong KTX.
(9)Thường xuyên, chủ động phối hợp với lực lượng bảo vệ Trường và đội xung kích anh ninh để xử lý kịp thời các tình huống có liên quan đến an ninh trật tự, anh toàn tài sản, cháy nỗ trong khi vực ký túc xá.
(10)Báo cáo thường xuyên tình hình trong khu KTX với lãnh đạo phòng.
(11)Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng phân công.
 
3. Nguyên tắc làm việc
a)  Toàn bộ lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên của Phòng Công tác sinh viên làm việc với tinh thần, thái độ, tâm thế, tư thế của một người phục vụ công tác giảng dạy, học tập của Trường; phải thân thiện, nghĩa tình, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật.
b)  Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm chính về chất lượng, hiệu quả công việc của Phòng, chịu trách nhiệm ký nháy vào tất cả các văn bản trước khi trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt.
c)  Phó trưởng phòng là người chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, ủy quyền; ký nháy vào các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách trước khi trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt.
d)  Chuyên viên của phòng thực hiện các công việc theo nhiệm vụ được phân công và theo chức năng, nhiệm vụ của vị trí việc làm đang đảm nhận; chủ động, tham mưu, đề xuất việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, tổng kết và đề xuất biện pháp cải tiến các nội dung công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách.
e) Nhân viên của phòng thực hiện các công việc theo nhiệm vụ thường xuyên được phân công và theo chức năng, nhiệm vụ của vị trí việc làm đang đảm nhận; Báo cáo với Lãnh đạo phòng hoặc chuyên viên phụ trách về một số lĩnh vực công tác mà Lãnh đạo phòng giao cho chuyên viên theo dõi, quản lý.

III. LIÊN HỆ:
Phòng công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: 195 Hà Huy Tập - TP. Tuy Hòa - Phú Yên.
ĐT: (84).0257.829784               
Email: phongcongtacsinhvien@muce.edu.vn                                  
Website:  phongcongtacsinhvien.muce.edu.vn