logo
logo
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp

 
 
1. CHỨC NĂNG
Trung tâm Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp là đơn vị thuộc Trường, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, tổng kết đánh giá và cải tiến các lĩnh vực công tác: truyền thông, quảng bá các hoạt động của Trường; hướng nghiệp, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp của sinh viên; hoạt động quan hệ doanh nghiệp.
2. NHIỆM VỤ
a) Công tác truyền thông:
- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông, quảng bá hình ảnh của Trường hằng năm;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông tuyển sinh: tổ chức sản xuất các ấn phẩm tuyển sinh để phục vụ truyền thông tuyển sinh; cập nhật thông tin tuyển sinh trên các kênh truyền thông của Trường; phối hợp tổ chức các chương trình tư vấn, các sự kiện tuyển sinh, livestream, … trên các kênh truyền thông của Trường;
- Cung cấp và định hướng thông tin đến viên chức, người lao động, người học về các mặt hoạt động của Trường: những thành tựu nổi bật, những khó khăn, thách thức; những sự kiện, hoạt động lớn đang được triển khai; thông tin để viên chức, người lao động, người học hiểu rõ sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và định hướng phát triển của Trường; tổ chức tuyên truyền đến cộng đồng, xã hội những thông điệp về sự đóng góp của Trường đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của đất nước….;
- Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của công tác truyền thông; định kỳ, rà soát việc thực hiện kế hoạch công tác truyền thông, đối chiếu cập nhật, điều chỉnh theo chỉ đạo của Hiệu trưởng và thực tế diễn biến trong xã hội để kịp thời báo cáo, xử lý những vấn đề nảy sinh;
- Chủ động đề xuất xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên truyền thông; đề xuất đào tạo, bồi dưỡng viên chức làm công tác truyền thông về bản lĩnh chính trị, về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ, đạo đức, ý thức về nhiệm vụ, công việc được giao;
- Quản trị thương hiệu, quản lý bộ nhận dạng thương hiệu của Trường; tổ chức sản xuất và cung cấp các dịch vụ, ấn phẩm truyền thông của Trường gồm: xây dựng tư liệu, làm phim tài liệu, quay phim, chụp ảnh, ...; phim tài liệu, clip, video, banner, áp phích, …;
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức họp báo; liên hệ mời các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự và đưa tin về hoạt động của Trường; tiếp nhận yêu cầu của phóng viên báo chí đến làm việc với Trường, ...;
- Quản trị trang thông tin điện tử (website) và các kênh thông tin chính thống của Trường; cập nhật kịp thời thông tin lên website, cung cấp thông tin cho các đối tác;
- Hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường xây dựng và quản trị website đơn vị; đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin trên website đơn vị theo quy định của Trường; tổ chức đánh giá website đơn vị thuộc và trực thuộc Trường theo định kỳ.
b) Công tác hướng nghiệp, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp của sinh viên:
- Tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên; tham gia hỗ trợ sinh viên về kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng thực hiện công việc, kỹ năng sống, …; giúp người học định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp;
- Tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên nhận biết về vai trò, tầm quan trọng của khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tự tạo việc làm; cập nhật xu hướng giáo dục toàn cầu; các chương trình giáo dục khởi nghiệp của địa phương, quốc gia và thế giới; các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của Nhà nước; các vườn ươm, không gian khởi nghiệp, các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp ở trong nước và nước ngoài;
- Đào tạo, bồi dưỡng, trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho sinh viên; nâng cao năng lực của đội ngũ viên chức làm công tác hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp;
- Xây dựng các chương trình phối hợp với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân vào công tác hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp;
- Xây dựng chương trình ươm tạo doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên hình thành, hoàn thiện các dự án, ý tưởng khởi nghiệp; tư vấn, hỗ trợ và kết nối các dự án khởi nghiệp của sinh viên với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân;
- Hỗ trợ, tạo điều kiện và tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp trong sinh viên;
- Hỗ trợ các nội dung khởi nghiệp khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
c) Công tác quan hệ doanh nghiệp:
-Thiết lập mối quan hệ với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cho công tác đào tạo, mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên;
- Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các hội thảo, hội nghị, ngày hội việc làm, ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trong nước;
- Điều tra, khảo sát nhu cầu việc làm của xã hội và thiết lập hệ thống thông tin hai chiều giữa Trường với doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, mở ngành đào tạo, kết nối với doanh nghiệp;
- Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác nhằm tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa Trường, sinh viên với các cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị tuyển dụng;
- Xây dựng, quản lý các quỹ học bổng: kêu gọi và tìm kiếm các nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân để hình thành quỹ học bổng tài trợ nhằm động viên, khen thưởng cho sinh viên xuất sắc, trợ cấp cho sinh viên vượt khó học giỏi và sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn; 
- Tổ chức khảo sát việc làm của cựu sinh viên sau tốt nghiệp định kỳ 06 tháng, một năm … nhằm thu nhận thông tin khách quan về sản phẩm đào tạo của Trường, giúp Trường có sự điều chỉnh cần thiết trong công tác đào tạo và quản lý;
- Xây dựng mạng lưới kết nối cựu sinh viên của Trường nhằm tiếp nhận những chia sẻ kinh nghiệm và các đóng góp tinh thần, vật chất để giúp đỡ sinh viên và xây dựng Trường;
- Hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.
d) Các công tác khác:
- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định, quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu; lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn bản của đơn vị theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
- Xây dựng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của đơn vị;
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đơn vị;
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
3. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 
TT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1
 
 
ThS. Lê Đức Quân
Phó Giám đốc, Phụ trách Trung tâm
0908900504
leducquan@muce.edu.vn
* Phụ trách chung; quản lý và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp.
* Trực tiếp phụ trách:
- Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của công tác truyền thông; định kỳ, rà soát việc thực hiện kế hoạch công tác truyền thông, đối chiếu cập nhật, điều chỉnh theo chỉ đạo của Hiệu trưởng và thực tế diễn biến trong xã hội để kịp thời báo cáo, xử lý những vấn đề nảy sinh.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức họp báo; liên hệ mời các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự và đưa tin về hoạt động của Trường; tiếp nhận yêu cầu của phóng viên báo chí đến làm việc với Trường.
- Quản trị trang thông tin điện tử (website) và các kênh thông tin chính thống của Trường; cập nhật kịp thời thông tin lên website, cung cấp thông tin cho các đối tác; hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường xây dựng và quản trị website đơn vị.
-Thiết lập mối quan hệ với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cho công tác đào tạo, mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên;
- Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các hội thảo, hội nghị, ngày hội việc làm, ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trong nước.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đơn vị.
* Công tác khác:
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
2
 
 
 
ThS. ĐINH GIA TUẤN
Chuyên viên
0886224968
dinhgiatuan@muce.edu.vn
* Trực tiếp quản lý/ tham mưu cho Giám đốc các lĩnh vực công tác:
- Tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên; tham gia hỗ trợ sinh viên về kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng thực hiện công việc, kỹ năng sống...; Tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên nhận biết về vai trò, tầm quan trọng của khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tự tạo việc làm.
- Xây dựng các chương trình phối hợp với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân vào công tác hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; Xây dựng chương trình ươm tạo doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên hình thành, hoàn thiện các dự án, ý tưởng khởi nghiệp.
- Liên hệ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho sinh viên; tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp cho SV.
- Điều tra, khảo sát nhu cầu việc làm của xã hội và thiết lập hệ thống thông tin hai chiều giữa Trường với doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, mở ngành đào tạo, kết nối với doanh nghiệp.
- Xây dựng, quản lý các quỹ học bổng: kêu gọi và tìm kiếm các nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân để hình thành quỹ học bổng tài trợ nhằm động viên, khen thưởng cho sinh viên xuất sắc, trợ cấp cho sinh viên vượt khó học giỏi và sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
- Xây dựng mạng lưới kết nối cựu sinh viên của Trường nhằm tiếp nhận những chia sẻ kinh nghiệm và các đóng góp tinh thần, vật chất để giúp đỡ sinh viên và xây dựng Trường.
- Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh
 
3
 
 
ThS. TÔN NỮ HỒNG THƯ
Chuyên viên
0389242124
tonnuhongthu@muce.edu.vn
 
* Trực tiếp quản lý/ tham mưu cho Giám đốc các lĩnh vực công tác:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông, quảng bá hình ảnh của Trường hằng năm;
- Cung cấp và định hướng thông tin đến viên chức, người lao động, người học về các mặt hoạt động của Trường; tổ chức tuyên truyền đến cộng đồng, xã hội những thông điệp về sự đóng góp của Trường đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của đất nước.
- Chụp hình, đưa tin các sự kiện hoạt động của Nhà trường và hoạt động của lãnh đạo lên trang Fanpage và Website của Trường.
- Kiểm tra, theo dõi nội dung thông tin trên website của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường theo định kỳ để kịp thời tham mưu, báo cáo.
- Tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.
- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định, quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu; lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn bản của đơn vị theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành.
- Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh
4
 
 
KTS. LÊ HÒA ĐỨC
Chuyên viên
0918431881
lehoaduc@muce.edu.vn
 
* Trực tiếp quản lý/ tham mưu cho Giám đốc các lĩnh vực công tác:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông tuyển sinh: tổ chức sản xuất các ấn phẩm tuyển sinh để phục vụ truyền thông tuyển sinh; cập nhật thông tin tuyển sinh trên các kênh truyền thông của Trường; phối hợp tổ chức các chương trình tư vấn, các sự kiện tuyển sinh, livestream,…trên các kênh truyền thông của Trường.
- Quản trị thương hiệu, quản lý bộ nhận dạng thương hiệu của Trường; tổ chức sản xuất và cung cấp các dịch vụ, ấn phẩm truyền thông của Trường gồm: xây dựng tư liệu, làm phim tài liệu, quay phim, chụp ảnh, ...; phim tài liệu, clip, video, banner, áp phích.
- Xây dựng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của Trung tâm.
- Hỗ trợ công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho sinh viên và tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp trong sinh viên.
- Tổ chức khảo sát việc làm của cựu sinh viên sau tốt nghiệp định kỳ 06 tháng, một năm…nhằm thu nhận thông tin khách quan về sản phẩm đào tạo của Trường, giúp Trường có sự điều chỉnh cần thiết trong công tác đào tạo và quản lý.
- Hỗ trợ chụp hình, đưa tin các sự kiện hoạt động của Nhà trường và hoạt động của lãnh đạo lên trang Fanpage và Website của Trường.
- Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh
 
4. LIÊN HỆ:
- Trung tâm Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp – Tầng 6 Tòa nhà hành chính – Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
- Địa chỉ: 195 Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
- Điện thoại: