logo
logo
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC
 
I.  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
1. Chức năng
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học là đơn vị thuộc Trường, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, tổng kết đánh giá và cải tiến các lĩnh vực cô công tác: đào tạo, bồi dưỡng các chương trình ngoại ngữ, công nghệ thông tin; tổ chức thi, cấp chứng chỉ, chứng nhận; tổ chức các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ, công nghệ thông tin.
2. Nhiệm vụ
a) Đào tạo, bồi dưỡng các chương trình ngoại ngữ, công nghệ thông tin:
- Tuyển sinh, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các chương trình ngoại ngữ, công nghệ thông tin cho người học của Trường và các đối tượng khác có nhu cầu;
- Chủ động đề xuất kế hoạch liên kết với các cơ sở giáo dục ngoài Trường trong việc đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi sát hạch và cấp các chứng chỉ, chứng nhận các lĩnh vực thuộc chức năng của Trung tâm theo đúng quy định của pháp luật.
b) Tổ chức thi, cấp chứng chỉ, chứng nhận:
- Tổ chức thi, cấp chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, công nghệ thông tin cho người học của Trường và các đối tượng khác;
- Tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Quản lý các loại hồ sơ đào tạo, bồi dưỡng; hồ sơ tổ chức thi; hồ sơ cấp phát chứng chỉ, chứng nhận thuộc nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Trường và của pháp luật hiện hành.
c) Tổ chức các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ, công nghệ thông tin: biên dịch, phiên dịch..., lập trình, cải đặt phần mềm, tư vấn và triển khai hệ thống mạng, viễn thông,...;
d) Các công tác khác:
- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định, quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu; lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn bản của đơn vị theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
- Xây dựng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của đơn vị;
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đơn vị;
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
- Đề xuất mức thu học phí, lệ phí các khóa học đúng với quy định của Trường và của pháp luật hiện hành;
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
 
II.  NHIỆM VỤ CỤ THỂ
Họ tên - Chức vụ
Công việc phụ trách
NCS. ThS. Lê Đức Tâm
Phó Giám đốc
phụ trách Trung tâm
0917622302
leductam@muce.edu.vn
* Phụ trách công việc:
1.  Phụ trách chung; quản lý và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;
2.  Chủ trì thực hiện các công việc Nhà trường giao cho Trung tâm;
3.  Tham mưu phương hướng tổ chức và hoạt động của Trung tâm;
4.  Tham mưu phương hướng/ đề xuất kế hoạch liên kết với các cơ sở giáo dục ngoài Trường trong việc đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi sát hạch và cấp các chứng chỉ, chứng nhận các lĩnh vực thuộc chức năng của Trung tâm theo đúng quy định của pháp luật;
5.  Chịu trách nhiệm chính về việc tổ chức và điều phối toàn bộ hoạt động của Trung tâm;
6.  Xây dựng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử và các kênh truyền thông của đơn vị;
7.  Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định, quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu; lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn bản của đơn vị theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
8.  Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đơn vị;
9.  Quản lý viên chức, tài sản, thiết bị theo sự phân cấp của trường;
10.  Họp giao ban trường, giao ban sinh viên;
11.  Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
12.  Phụ trách đào tạo, đánh giá, thi đua khen thưởng của đơn vị;
13.  Soạn các báo cáo tháng, các báo cáo đột xuất; các văn bản thuộc trách nhiệm của đơn vị;
14.  Các công việc khác do Ban Giám hiệu phân công.
* Công tác khác:
15.  Giảng viên kiêm nhiệm, sinh hoạt cùng Bộ môn Quản trị Kinh doanh và Logistics -Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng
CN. Lê Đỗ Thùy Ngân
Thư ký Trung tâm
0389 948 197
ledothuyngan@muce.edu.vn
* Phụ trách côngviệc:
1.  Trực văn phòng Trung tâm trong giờ hành chính theo quy định của Nhà trường;
2. Làm các thông báo chiêu sinh, ghi danh, thu hồ sơ và nhập liệu thông tin đăng ký học và thi các khóa học do Trung tâm tổ chức;
3. Thu tiền học phí theo quy định, lập sổ theo dõi, tổng hợp và báo cáo với Ban giám đốc Trung tâm hàng tháng và trước khi nộp về Phòng Kế hoạch - Tài chính;
4. Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về quản lý Hóa đơn tài chính của Trung tâm;
5. Phụ trách công tác Kế toán của Trung tâm, theo dõi và chuẩn bị hồ sơ, chứng từ, tài liệu thanh quyết toán theo từng khóa học;Quyết toán tài chính hàng năm với Phòng Kế hoạch - Tài chính;
6. Liên hệ, thông báo kế hoạch đào tạo cho giảng viên giảng dạy; theo dõi lịch học của các lớp học Ngoại ngữ, Tin học tại Trung tâm;
7. Quản lý hồ sơ đăng ký dự thi theo từng Khóa thi;
8. Thư ký các Hội đồng các khóa thi của Trung tâm;
9. Làm các thủ tục xin cấp phôi và in chứng chỉ/ chứng nhận các khóa thi của Trung tâm;
10. Trực tiếp quản lý việclưu trữ và phát chứng chỉ, chứng nhận cho học viên và mở sổ theo dõi việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ này;
11. Theo dõi, chấm công cho CBVC tại Trung tâm;
12. Soạn thảo các tờ trình, biên bản họp và các hợp đồng liên kết của Trung tâm;
13. Quản lý công văn đi, công văn đến của Trung tâm;
14. Viết bài, cập nhật các nội dung thường xuyên trên các fanpage của Trung tâm;
15. Thực hiện các công việc đột xuất khác do Trưởng đơn vị giao.
Ngoài ra, Trung tâm còn có đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ… đến từ bộ môn Công nghệ thông tin – Khoa Hạ tầng Kỹ thuật – Công nghệ và bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Khoa học Cơ bản tham gia giảng dạy các lớp tin học và ngoại ngữ tại Trung tâm.
 
Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy tại Trung tâm
 
III. GIỜ LÀM VIỆC
1. Giảng viên
Theo lịch giảng dạy, coi thi của Nhà trường.
2. Chuyên viên (từ thứ hai đến thứ sáu)
- Buổi sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.
 
IV. LIÊN HỆ
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
- Địa chỉ: 24 Nguyễn Du, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên (Cổng chính cơ sở A trường Đại học Xây dựng Miền Trung)
- Điện thoại: 02573810 253 hoặc 0389 948 197 (gặp Ms Ngân)
- Email: trungtamngoaingutinhoc@muce.edu.vn