logo
logo
Trung tâm Thông tin Thư viện

 
GIỚI THIỆU THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG
Tên đơn vị: TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
 
Tên tiếng Anh:  Information - Library Center
Tên viết tắt: ILC
Văn phòng: Tòa nhà B5 (3 tầng), phía sau Giảng đường B2; Địa chỉ : 195 Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
 
1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH THƯ VIỆN
Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tiền thân là Thư viện Trường Trung học Xây dựng số 6 (1976), Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 (2001), thuộc Phòng Đào tạo. Đến năm 2011, Trường trở thành Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, Thư viện được nâng cấp thành Trung tâm Thông tin – Thư viện thuộc Trường quản lý. Hiện nay Trung tâm Thông tin – Thư viện 3 tầng, diện tích xây dựng 939m2, tổng diện tích sàn 2.936m2 với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác thư viện, đặc biệt là thiết bị để số hóa tài liệu, là thư viện điện tử có 01 phòng mượn, 05 phòng đọc chung, 06 phòng đọc riêng, 01 phòng hội thảo, 01 phòng studio.
 
2. TÀI NGUYÊN THƯ VIỆN
      Tài nguyên của Thư viện hiện nay rất phong phú, đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực, gồm:
a) Sách (bản in): 1.921 đầu sách với 45.805 quyển;
b) Tạp chí (bản in): 14 loại với 544 quyển;
c) Đồ án, khóa luận tốt nghiệp: 411 quyển;
d) Luận án, luận văn: gần 100 quyển;
e) Thư viện số:
 
- Có hơn 2.962 tài liệu của Nhà xuất bản Xây dựng;
        Hằng năm, Nhà trường có chính sách ưu tiên bổ sung giáo trình, tài liệu để kịp thời đáp ứng cho sự phát triển của Trường, phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao về công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập của giảng viên, học viên và sinh viên Nhà trường.
 
3. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
1. Chức năng
Trung tâm Thông tin - Thư viện là đơn vị thuộc Trường, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, tổng kết đánh giá và cải tiến các lĩnh vực công tác: thông tin - thư viện; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học; quản trị cơ sở dữ liệu.
2. Nhiệm vụ
a) Công tác thư viện:
- Tham mưu phương hướng tổ chức và hoạt động thư viện theo hướng hiện đại nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập;
- Tổ chức và điều phối toàn bộ hệ thống thông tin - thư viện trong Trường;
- Tổ chức, quản lý, bổ sung, thu thập, bảo quản, lưu trữ và tổ chức sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên của thư viện;
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tra cứu điện tử để người dùng thuận lợi tìm kiếm, sử dụng;
- Thu nhận, lưu giữ, bảo quản và tổ chức sử dụng các ấn phẩm do viên chức và sinh viên trong Trường biên soạn: đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, giáo trình, tài liệu tham khảo, luận văn, luận án, khóa luận, đồ án tốt nghiệp;
- Tổ chức mở rộng các quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý, nghiệp vụ, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin với các trung tâm thông tin - thư viện trong nước và ngoài nước;
- Tổ chức tập huấn, phục vụ và hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin do Trung tâm quản lý;
- Xây dựng và quản trị hệ thống thư viện điện tử của Trường;
- Tổ chức khai thác linh hoạt các dịch vụ thông tin - thư viện: đọc tài liệu tại chỗ, mượn tài liệu về nhà, tra cứu trên mạng internet, sao chụp tài liệu, tư vấn thông tin trực tiếp, giới thiệu tài liệu mới, kiểm tra sự trùng lắp và/hoặc sao chép trong công bố quốc tế...;
- Tổ chức các không gian trong thư viện phục vụ bạn đọc: phòng học nhóm, phòng tự học, phòng hội thảo chuyên đề, nơi triển lãm, không gian tiện ích, nghỉ ngơi và tổ chức các sự kiện chuyên môn khác, …
b) Công tác công nghệ thông tin:
- Tham mưu phương hướng phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn về công nghệ thông tin trình Hiệu trưởng phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch được phê duyệt;
- Tổ chức thực hiện công tác chuyển đổi số; tổ chức xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu của Trường theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Tổ chức, quản lý, vận hành và khai thác, bảo trì, sửa chữa hạ tầng công nghệ thông tin của Trường: hệ thống máy chủ; hệ thống đường truyền internet, wifi; hệ thống phần mềm cài đặt trên máy chủ…;
- Hỗ trợ cập nhật thông tin và hỗ trợ kỹ thuật Trang thông tin điện tử (website) của Trường; hỗ trợ kỹ thuật hệ thống máy tính, đường truyền các phòng họp, hội trường, phòng thực hành máy tính khu giảng đường; hỗ trợ kỹ thuật cho các hội thảo, hội nghị, giao lưu, tọa đàm, … của Trường;
- Tổ chức, quản lý, vận hành và hướng dẫn sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp với các đơn vị trong Trường khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý.
c) Các công tác khác:
- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định, quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu; lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn bản của đơn vị theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
- Xây dựng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của đơn vị;
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đơn vị;
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
 
4. CÁN BỘ LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
- Phụ trách Trung tâm: Ths. Nguyễn Văn Thành
 
5. CƠ CẤU TỔ CHỨC
Trung tâm cơ cấu thành 02 tổ chuyên môn:
- Tổ Công nghệ thông tin
+ Ths. Nguyễn Văn Thành – Tổ trưởng
+ Ths. Võ Đại Hồng – Chuyên viên
- Tổ Thư viện
+ Ths. Nguyễn Văn Thành – Tổ trưởng
+ CN. Hoàng Thị Kim Vân – Chuyên viên
+ Ths. Nguyễn Thị Khánh Hồng – Chuyên viên
+ CN. Nguyễn Thị Diệu Hiền – Chuyên viên
6. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 
 
Họ tên - Chức vụ
 
 
Công việc phụ trách
 
 
Nguyễn Văn Thành
Thạc sĩ Quản ký đô thị
Phụ trách trung tâm
 
 
0913 462 860
 
nguyenvanthanh@muce.edu.vn
 
* Phụ trách công việc:
 
1.    Phụ trách chung; quản lý và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;
2.    Quản lý các dự án Nhà công vụ (phân hiệu Đà Nẵng), Hệ thống cấp nước và XLNT (phân hiệu Đà Nẵng), Nhà đa năng (phân hiệu Đà Nẵng), Hệ thống đường giao thông (khu B);
3.    Chủ trì thực hiện các công việc Nhà trường giao cho Trung tâm;
4.    Tham mưu phương hướng tổ chức và hoạt động thư viện;
5.    Tham mưu phương hướng phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn về công nghệ thông tin; tổ chức thực hiện kế hoạch được phê duyệt;
6.    Tổ chức và điều phối toàn bộ hệ thống thông tin - thư viện trong Trường;
7.    Tổ chức hợp tác, trao đổi k9inh nghiệm quản lý, nghiệp vụ, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin với các trung tâm thông tin - thư viện trong nước và ngoài nước;
8.    Tổ chức các không gian trong thư viện phục vụ bạn đọc: phòng học nhóm, phòng tự học, phòng hội thảo chuyên đề, nơi triển lãm, không gian tiện ích, nghỉ ngơi và tổ chức các sự kiện chuyên môn khác, …;
9.    Xây dựng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của đơn vị;
10.Tổ chức thực hiện công tác chuyển đổi số; tổ chức xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu của Trường;
11.Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định, quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu; lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn bản của đơn vị theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
12. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đơn vị;
13. Quản lý viên chức, tài sản, thiết bị theo sự phân cấp của trường;
14. Họp giao ban trường, giao ban sinh viên;
15. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
16. Phụ trách đào tạo, đánh giá, thi đua khen thưởng của đơn vị;
17. Soạn các báo cáo tháng, các báo cáo đột xuất; các văn bản thuộc trách nhiệm của đơn vị;
 
18. Các công việc khác do Ban Giám hiệu phân công.
 
* Công tác khác:
19. Giảng viên kiêm nhiệm, sinh hoạt cùng Bộ môn Công nghệ và Tổ chức thi công - Khoa xây dựng, Bộ môn Công nghệ Kiến trúc và Nội thất - Khoa Kiến trúc.
 
Võ Đại Hồng
Thạc sĩ khoa học máy tính
 
Chuyên viên
 
 0834 119 399
 
vodaihong@muce.edu.vn
 
* Phụ trách công việc:
 
1.    Xây dựng và quản trị hệ thống thư viện điện tử của Trường;
2.    Xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin của Trường;
3.    Triển khai quản lý, bổ sung, thu thập, bảo quản, lưu trữ và tổ chức sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên của thư viện điện tử;
4.    Triển khai tập huấn, phục vụ và hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin do Trung tâm quản lý;
5.    Triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số; tổ chức xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu của Trường theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
6.    Quản lý hệ thống mạng, camera an ninh thư viện;
7.    Quản lý, vận hành và khai thác, bảo trì, sửa chữa hạ tầng công nghệ thông tin của Trường: hệ thống máy chủ; hệ thống đường truyền internet, wifi; hệ thống phần mềm cài đặt trên máy chủ…;
8.    Quản lý email của viên chức, sinh viên;
9.    Hỗ trợ cập nhật thông tin và hỗ trợ kỹ thuật Trang thông tin điện tử (website) của Trường; hỗ trợ kỹ thuật hệ thống máy tính, đường truyền các phòng họp, hội trường, phòng thực hành máy tính khu giảng đường; hỗ trợ kỹ thuật cho các hội thảo, hội nghị, giao lưu, tọa đàm, … của Trường;
10.Quản lý, vận hành và hướng dẫn sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp với các đơn vị trong Trường khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý;
 
11.Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
 
12.Tham gia công tác công đoàn;
13.Thực hiện các công việc đột xuất khác do Trưởng đơn vị giao.
 
Hoàng Thị Kim Vân
 
 Cử nhân khoa học thư viện
 
 Chuyên viên
 
 ĐT: 0916 007 413
 
hoangthikimvan@muce.edu.vn
 
 
* Phụ trách công việc:
 
1.      Chủ trì, thực hiện nghiệp vụ thư viện (tiếp nhận tài liệu, phân loại, biên mục, dán nhãn, xếp lên giá);
2.      Phối hợp thu nhận (tài liệu bản in, file mềm), lưu giữ, bảo quản và tổ chức sử dụng các ấn phẩm do viên chức và sinh viên trong Trường biên soạn: đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, giáo trình, tài liệu tham khảo, luận văn, luận án, khóa luận, đồ án tốt nghiệp theo đúng qui trình, biểu mẫu qui định;
3.      Quản lý cơ sở vật chất tầng 3;
4.      Trực phòng đọc, phòng học nhóm tầng 2 và tầng 3, tham gia giữ vệ sinh phòng đọc, phòng học nhóm tầng 3;
5.      Thực hiện nhiệm vụ của thủ thư phòng đọc (xếp lên giá, phục hồi tài liệu bị hư hỏng, xử lý nợ tài liệu quá hạn, tra cứu trên mạng internet);
6.    Tổ chức giới thiệu tài liệu mới;
7.    Triển khai, đôn đốc thực hiện phân bổ, sắp xếp các kho tài liệu theo đúng qui định của đơn vị;
8.    Tiếp nhận xử lý, báo cáo các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức các kho tài liệu, nghiệp vụ phân loại tài liệu;
9.    Hỗ trợ hướng dẫn, giám sát chất lượng, đảm bảo tính nhất quán của chỉ số phân loại khi được cập nhật vào hệ thống;
10.     Tư vấn, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu, hướng dẫn truy cập tài liệu số;
11.     Tham gia vào công việc mua sắm, bổ sung tài liệu hàng năm;
12.     Triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện định kỳ khảo sát nhu cầu thông tin và đánh giá chất lượng phục vụ theo kế hoạch (số liệu và báo cáo kết quả khảo sát);
13.     Tham gia công tác kiểm kê hàng năm;
14.     Tổng hợp, báo cáo số liệu các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được giao;
15.     Tham gia vào công tác đảm bảo chất lượng thuộc lĩnh vực công tác (cung cấp minh chứng, góp ý các văn bản, quy trình về công tác thư viện);
16.     Thực hiện các công việc đột xuất khác do Trưởng đơn vị giao.
 
Nguyễn Thị Khánh Hồng
 
 Thạc sĩ quản trị kinh doanh
 
Chuyên viên
 
ĐT: 0915 842 355
 
nguyenthikhanhhong@muce.edu.vn
 
 
* Phụ trách công việc:
 
1.      Thực hiện nghiệp vụ thư viện (tiếp nhận tài liệu, phân loại, biên mục, dán nhãn, xếp lên giá);
2.      Tổ chức thu nhận (tài liệu bản in, file mềm), lưu giữ, bảo quản và tổ chức sử dụng các ấn phẩm do viên chức và sinh viên trong Trường biên soạn: đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, giáo trình, tài liệu tham khảo, luận văn, luận án, khóa luận, đồ án tốt nghiệp theo đúng qui trình, biểu mẫu qui định;
3.                  Quản lý cơ sở vật chất tầng 2;
4.      Trực phòng đọc, phòng học nhóm tầng 2 và tầng 3, tham gia giữ vệ sinh phòng đọc, phòng học nhóm tầng 2;
5.      Thực hiện nhiệm vụ của thủ thư phòng đọc (xếp lên giá, phục hồi tài liệu bị hư hỏng, xử lý nợ tài liệu quá hạn, tra cứu trên mạng internet);
6.      Giới thiệu các ấn phẩm do viên chức và sinh viên trong Trường biên soạn;
7.      Kiểm tra sự trùng lắp và/hoặc sao chép trong công bố quốc tế;
8.      Thực hiện phân bổ, sắp xếp các kho tài liệu theo đúng qui định của đơn vị;
9.      Tiếp nhận xử lý, báo cáo các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức các kho tài liệu, nghiệp vụ phân loại tài liệu;
10. Hỗ trợ hướng dẫn, giám sát chất lượng, đảm bảo tính nhất quán của chỉ số phân loại khi được cập nhật vào hệ thống;
11. Tư vấn, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu, hướng dẫn truy cập tài liệu số;
12. Tham gia vào công việc mua sắm, bổ sung tài liệu hàng năm;
13. Triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện định kỳ khảo sát nhu cầu thông tin và đánh giá chất lượng phục vụ theo kế hoạch (số liệu và báo cáo kết quả khảo sát);
14. Tham gia công tác kiểm kê hàng năm;
15. Tổng hợp, báo cáo số liệu các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được giao;
16. Tham gia vào công tác đảm bảo chất lượng thuộc lĩnh vực công tác (cung cấp minh chứng, góp ý các văn bản, quy trình về công tác thư viện);
17. Thư ký các cuộc họp của đơn vị;
18. Chấm công, theo dõi phép;
19. Thủ quỹ đơn vị;
20. Thực hiện các công việc đột xuất khác do Trưởng đơn vị giao.
 
Nguyễn Thị Diệu Hiền
 
 Chuyên viên
 
Cử nhân kế toán
 
 ĐT: 0942 031 390
 
nguyenthidieuhien@muce.edu.vn
 
 
* Phụ trách công việc:
 
1.    Trực phòng đọc và phòng mượn tầng 1, tham gia giữ vệ sinh phòng đọc tầng 1;
2.    Quản lý cơ sở vật chất tầng 1;
3.    Phối hợp thu nhận (tài liệu bản in, file mềm) do viên chức và sinh viên trong Trường biên soạn (nếu có);
4.    Thực hiện nhiệm vụ của thủ thư phòng đọc và phòng mượn (xếp lên giá, cho mượn, phục hồi tài liệu bị hư hỏng, xử lý nợ tài liệu quá hạn, tra cứu trên mạng internet);
5.    Tổ chức sao chụp tài liệu, in ấn tài liệu;
6.    Thực hiện phân bổ, sắp xếp các kho tài liệu theo đúng qui định của đơn vị;
7.    Tiếp nhận xử lý, báo cáo các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức các kho tài liệu, nghiệp vụ phân loại tài liệu;
8.    Tư vấn, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu, hướng dẫn truy cập tài liệu số;
9.    Tham gia vào công việc mua sắm, bổ sung tài liệu hàng năm;
10.Triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện định kỳ khảo sát nhu cầu thông tin và đánh giá chất lượng phục vụ theo kế hoạch (số liệu và báo cáo kết quả khảo sát);
11.Tham gia công tác kiểm kê hàng năm;
12.Tổng hợp, báo cáo số liệu các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được giao;
13.Tham gia vào công tác đảm bảo chất lượng thuộc lĩnh vực công tác (cung cấp minh chứng, góp ý các văn bản, quy trình về công tác thư viện);
14.Thực hiện các công việc đột xuất khác do Trưởng đơn vị giao.
 
7. LIÊN HỆ
 
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 195 Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.
     Điện thoại: 02573843310
Email: 
trungtamthongtinthuvien@muce.edu.vn
Website: 
https://ilc.muce.edu.vn