logo
Ba công khai năm học 2017-2018

 
BA CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT NGÀY 28/12/2017 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
NĂM HỌC 2017-2018
 
1. CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (BIỂU MẪU 17)
 
 
 
 2. CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (BIỂU MẪU 18)
 
 
 
 3. CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT (BIỂU MẪU 19)
 
 
 
 4. CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN (BIỂU MẪU 20)
 
 
 
 5. CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH (BIỂU MẪU 21)
 
 
 
 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền