logo
Kế hoạch học tập (chính thức) từ tuần 1 đến tuần 8 năm học 2018-2019 (Từ ngày 30/7/2018 đến ngày 23/9/2018)-CẬP NHẬT TUẦN 5 ĐẾN TUẦN 8

Kế hoạch học tập (CHÍNH THỨC) từ tuần 1 đến tuần 8 năm học 2018-2019 (Từ ngày 30/7/2018 đến ngày 23/9/2018)

 

Thời khóa biểu:                        TKB  TUẦN 1-4                  TKB TUẦN 5-8

Lịch thi:                                     THI  TUẦN1-4                     THI TUẦN 5-8

Kế hoạch Phòng, Khoa:          NHÓM GV TUẦN 1-2;         NhÓM GV TUẦN 3-4 

                                                   NHÓM GV TUẦN 5-6;         NHÓM GV TUẦN 7-8 

 

Kế hoạch phòng học:               PHÒNG HỌC TUẦN 1-4;     PHÒNG HỌC TUẦN 5-8

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền