logo
Kế hoạch học tập từ tuần 9 đến tuần 16 năm học 2018-2019 (Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 18/11/2018) - cập nhật ngày 15/10/2018

Kế hoạch học tập từ tuần 9 đến tuần 16 năm học 2018-2019 (Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 18/11/2018) - cập nhật ngày 15/10/2018

Thời khóa biểu:                 TKB    TUẦN 9-12                  TKB TUẦN 13-16

Lịch thi:                             THI TUẦN 9-12                      THI TUẦN 13-16

Kế hoạch Phòng, Khoa:   NHÓM GV TUẦN 9-10         NHÓM GV TUẦN 11-12

                                            NHÓM GV TUẦN 13-14         NHÓM GV TUẦN 15-16

Kế hoạch Phòng học:        PHÒNG HỌC TUẦN 9-12     PHÒNG HỌC TUẦN 13-16

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền