logo
logo
Quy chế Đào Tạo Đại học -Cao đẳng hệ chính quy (mới) - Quy chế 25

Quy Chế đào Tạo ĐH-CĐ Hệ Chính Quy (mới) - Quy chế 25. Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Quy chế 43)

 QUY CHẾ Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục...