logo
logo
Đảng bộ Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

CƠ CẤU BỘ MÁY ĐẢNG ỦY


Bí thư Đảng ủy - Đ/c Nguyễn Vũ Phương

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2020 -2025

STT
Họ và tên
Chức vụ hiện nay
1
Nguyễn Vũ Phương
Bí thư Đảng ủy
2
Phan Văn Huệ
Phó BT Đảng ủy
3
Trịnh Hồng Việt
Uỷ viên ban thường vụ
4
Nguyễn Nguyên Khang
Uỷ viên ban thường vụ, CN UBKT
5
Phạm Ngọc Tiến
Uỷ viên ban thường vụ
6
Nguyễn Thị Khánh Trang
Ủy viên BCH, Phó CN UBKT
7
Dương Văn Danh
Ủy viên BCH
8
Nguyễn Phan Duy
Ủy viên BCH
9
Đào Văn Dương
Ủy viên BCH
10
Nguyễn Kim Cường
Ủy viên BCH
11
Võ Thanh Huy
Ủy viên BCH
12
Nguyễn Hữu Ninh
Ủy viên BCH
13
Lê Sơn Tùng
Ủy viên BCH
14
Nguyễn Văn Hải
Ủy viên BCH
15
Nguyễn Trường Sang
Ủy viên BCH