logo
Đảng bộ Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

CƠ CẤU BỘ MÁY ĐẢNG ỦY


Bí thư Đảng ủy - Đ/c Nguyễn Vũ Phương

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
NHIỆM KỲ 2015-2020
 
STT
Họ và tên
Năm sinh
Chức vụ Đảng
Chức vụ
chính quyền
1
Nguyễn Vũ
Phương
14/2/1971
Bí thư Đảng ủy
Hiệu trưởng
2
Phan Văn
Huệ
20/11/1976
Phó Bí thư Đảng ủy
Phó Hiệu trưởng
3
Trịnh Hồng
Việt
31/10/1978
ĐUV, Bí thư chi bộ Phân hiệu Đà Nẵng
Phó Hiệu trưởng
4
Nguyễn Nguyên
Khang
30/4/1979
UVTV, Bí thư
chi bộ
Trưởng phòng TCHC
5
Phạm Đình
Văn
06/03/1960
UVTV, Bí thư
 chi bộ
Trưởng phòng Tài chính Kế toán
6
Dương Văn
Danh
10/02/1966
ĐUV, Bí thư
chi bộ
Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCL
7
Võ Thanh
Huy
14/10/1982
ĐUV, Bí thư
chi bộ
Trưởng phòng Khoa học & HTQT
8
Đinh Văn
Vinh
21/5/1980
ĐUV, Bí thư
chi bộ
Trưởng Khoa Cầu đường
9
Nguyễn Hữu
Ninh
27/9/1977
ĐUV, Bí thư
chi bộ
Giám đốc Trung tâm TTTV
10
Trần Thị Quỳnh
Như
05/3/1979
UVTV, Bí thư
chi bộ
Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng Khoa Kinh tế & QLXD
11
Lê Sơn
Tùng
03/02/1978
ĐUV, Bí thư
chi bộ
Trưởng Khoa Lý luận chính trị
12
Huỳnh Quốc
Hùng
16/4/1977
ĐUV, Bí thư
chi bộ
Trưởng Khoa
Xây dựng
13
Nguyễn Phan
Duy
01/12/1981
ĐUV, Phó Bí thư
chi bộ
Phó Khoa Xây dựng
14
Nguyễn Thị Khánh
Trang
15/10/1978
Đảng ủy viên
Phó Khoa Kiến trúc

 

 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền