logo
logo
Đảng bộ Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

CƠ CẤU BỘ MÁY ĐẢNG ỦY


Bí thư Đảng ủy - Đ/c Nguyễn Vũ Phương

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2020 -2025
 
 
STT
 
 
Họ và tên
 
 
Chức vụ hiện nay
1
Nguyễn Vũ Phương
Bí thư Đảng ủy
2
Phan Văn Huệ
Phó BT Đảng ủy
3
Nguyễn Nguyên Khang
Uỷ viên ban thường vụ, CN UBKT
4
Phạm Ngọc Tiến
Uỷ viên ban thường vụ
5
Nguyễn Thị Khánh Trang
Ủy viên BCH, Phó CN UBKT
6
Dương Văn Danh
Ủy viên BCH
7
Đào Văn Dương
Ủy viên BCH
8
Nguyễn Kim Cường
Ủy viên BCH
9
Nguyễn Hữu Ninh
Ủy viên BCH
10
Lê Sơn Tùng
Ủy viên BCH
11
Nguyễn Văn Hải
Ủy viên BCH
12
Nguyễn Trường Sang
Ủy viên BCH