logo
logo
Ban giám hiệu

HIỆU TRƯỞNG

Hiệu trưởng - PGS.TS. KTS. Nguyễn Vũ Phương 

Hiệu trưởng: PGS.TS.KTS Nguyễn Vũ Phương
a) Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và các nghị quyết, kết luận của cơ quan cấp trên và Đảng bộ Trường; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
b) Chiến lược và định hướng phát triển Trường, công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, kế hoạch - tài chính (phê duyệt kế hoạch tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, kế hoạch ngân sách hàng năm, phân bổ các nguồn lực tài chính); thanh tra, pháp chế;
c) Công tác đào tạo về các chủ trương: Xây dựng chiến lược và kế hoạch đào tạo trung hạn, dài hạn, công tác tuyển sinh, phê duyệt quy mô đào tạo và phân bổ chỉ tiêu cho từng ngành đào tạo; liên kết đào tạo; mở ngành mới, thí điểm các chương trình, phương thức đào tạo mới; ký văn bằng tốt nghiệp, các loại chứng chỉ;
d) Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của khối viên chức, người lao động;
đ) Công tác cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản: phê duyệt các dự án đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng cơ bản; phê duyệt kế hoạch ngân sách cho cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản.
e) Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;
g) Công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng;
h) Phụ trách các đơn vị: phòng Tổ chức Hành chính, phòng Tài chính Kế toán, phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, khoa Kiến trúc, trung tâm Đào tạo Nghề và Ứng dụng, các viện nghiên cứu, phân hiệu Đà Nẵng.
Liên hệ: Email: nguyenvuphuong@muce.edu.vn; ĐT: 0903218595
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phó Hiệu trưởng: TS. Phan Văn Huệ
Giúp Hiệu trưởng trực tiếp quản lý, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác như sau:
a) Công tác quản lý thực hiện các nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt;
b) Công tác thực hiện các quy chế về đào tạo của các loại hình đào tạo, các bậc, các hệ đào tạo trong và ngoài trường;
c) Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng;
d) Công tác thông tin truyền thông nội bộ, truyền thông tuyển sinh, thư viện, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin;
đ) Tham gia công tác xây dựng cơ bản trên các mặt công việc được giao;
e) Phụ trách các đơn vị: phòng Quản lý đào tạo, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, khoa Xây dựng, khoa Cầu đường, khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị; trung tâm Thông tin – Thư viện, trung tâm Tư vấn Xây dựng.
 Liên hệ: Email: phanvanhue@muce.edu.vn, ĐT: 0914058937