logo
Ban giám hiệu

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. KTS Nguyễn Vũ Phương - Hiệu trưởng nhà trường
 

Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của nhà trường và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về toàn bộ hoạt động của nhà trường. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực:
1.1. Công tác Tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, nhân sự; xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên;
1.2. Công tác Tài chính, là chủ tài khoản của nhà trường;
1.3. Công tác Đào tạo về các chủ trương: chiến lược đào tạo trung hạn, dài hạn; kế hoạch tổng thể năm học; phát triển chương trình đào tạo, ngành nghề đào tạo; liên kết đào tạo;
1.4. Công tác Thi đua khen thưởng, kỷ luật của khối viên chức, người lao động;
1.5. Công tác xây dựng cơ bản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường;
1.6. Chủ tịch các Hội đồng (trừ những Hội đồng đã phân công cho các Phó Hiệu trưởng làm Chủ tịch);
1.7. Công tác Chính trị nội bộ; Hành chính - Quản trị;
1.8. Công tác Thanh tra;
1.9. Công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng;
1.10. Sinh hoạt tại phòng Tổ chức Hành chính; Phụ trách các đơn vị: Phân hiệu Đà Nẵng; Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Tài chính Kế toán, Khoa Kiến trúc; Khoa kinh tế & quản lý Xây dựng; Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ & thí nghiệm; Trung tâm Tư vấn xây dựng, Trung tâm Đào tạo nghề và ứng dụng; Viện nghiên cứu Hóa và Môi trường; Viện nghiên cứu Kiến trúc và Quy hoạch. 
Liên hệ: Email: nguyenvuphuong@muce.edu.vn; ĐT: +84903218595
 
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ths. Phan Văn Huệ
Giúp Hiệu trưởng trực tiếp quản lý, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác như sau:
2.1. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt;
2.2. Tổ chức thực hiện các quy chế về đào tạo của các loại hình đào tạo, các bậc, các hệ đào tạo trong và ngoài trường. Chủ tịch các Hội đồng khi được Hiệu trưởng phân công;
2.3. Tham gia công tác xây dựng cơ bản trên các mặt công việc được giao;
2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công;
2.5. Sinh hoạt tại chi bộ phòng Quản lý Đào tạo; phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo, Khoa Xây dựng, Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Cầu đường, Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị;
Trong thời gian đồng chí Phan Văn Huệ đi học tập trung, đồng chí Nguyễn Vũ Phương sẽ đảm nhận thay các công việc.
 Liên hệ: Email: phanvanhue@muce.edu.vn, ĐT: 0914058937
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS.KTS. Trịnh Hồng Việt
Giúp Hiệu trưởng trực tiếp quản lý, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác như sau:
3.1. Công tác Khoa học và Hợp tác quốc tế;
3.2. Công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng;
3.3. Công tác học sinh, sinh viên; công tác văn hoá, thể thao, môi trường; công tác xã hội từ thiện;
3.4. Công tác quản lý tài sản, sửa chữa nhỏ; duyệt cấp phát vật tư, văn phòng phẩm cho hoạt động thường xuyên của trường;
3.5. Chủ tịch các Hội đồng: Đánh giá kết quả rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên; xét cấp các chứng chỉ đào tạo ngắn hạn do trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và thí nghiệm tổ chức;
3.6. Tham gia công tác xây dựng cơ bản trên các mặt công việc được giao.
3.7. Công tác Quốc phòng; bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trong nhà trường, phòng chống bão, lụt, thiên tai; phòng chống cháy, nổ;
3.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công;
3.9. Sinh hoạt tại chi bộ phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế; phụ trách các đơn vị: Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Khoa Lý luận Chính trị; Phòng Công tác học sinh - sinh viên; Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; Trung tâm Thông tin - Thư viện. 
Liên hệ: Email: trinhhongviet@muce.edu.vn; ĐT: 0938189868
 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền