logo
logo
BCH Công đoàn Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
 
TT
Họ và tên
Chức danh
01
Lê Sơn
Tùng
Chủ tịch CĐ Trường
02
Đoàn Huỳnh
Thuận
Phó Chủ tich, CN UBKT
03
Chu Thị Hải
Vinh
Ủy viên thường vụ
04
Lê Văn
Khôi
Ủy viên ban chấp hành
05
Lê Hoàng Anh
Thục
Ủy viên ban chấp hành
06
Nguyễn Chí
Quốc
Ủy viên ban chấp hành
07
Trần Thị Nguyên
Thảo Ủy viên ban chấp hành
08
Phạm Ngọc
Tân Ủy viên ban chấp hành
09
Phan Thành
Dân Ủy viên ban chấp hành
10
Nguyễn Thế
Hùng Ủy viên ban chấp hành
11
Trần Văn
Chư
Ủy viên ban chấp hành