logo
logo
Lịch sinh hoạt tuần 12 (từ ngày 25/10 đến ngày 31/10/2010)

LỊCH SINH HOẠT TUẦN  12
Từ ngày  25/10  đến ngày 31/10/2010
 
Thứ
 
Ngày
 
Giờ
 
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
 
Người
chuẩn bị
 
Người
chủ trì
Hai
25/10
 
 
 
 
 
 
Ba
26/10
 
 
 
 
 
 
 
 
27/10
 
16h00
 
Lê phát bằng TN Trung cấp KT08
BGH, trưởng phó các đơn vị & Học sinh KT08
Sân giảng đường A2
Đào tạo, CTSV,Khoa XD, K.tế, hạ tầng
Thầy Cường
Năm
28/10
14h00
 
16h00
Xét kỉ luật sinh viên vi phạm
 
Lê phát bằng TN Cao đẳng C07
- HĐ Kỉ luật, Khoa XD, GVCN các lớp C08X5, C08X4 và các SV vi phạm
- BGH, trưởng phó các đơn vị & sinh viên K C07
 -Hội trường A1
-Sân giảng đường A2
-PCTSV
Đạo tạo,CTSV, Khoa XD, K.tế, hạ tầng
Thầy Tâm
Thầy Cường
 
Sáu
 
29/10
 
14h30
Họp cán bộ coi thi TS Liên thông đại học kế toán
Theo danh sách
Phòng họp BGH
Đào tạo
Thầy tâm
Bảy
30/10
6h45’
13h00
14hoo
 
 -Thi tuyển sinh ĐH Kế toán
 -Thi tuyển sinh ĐH Kế toán
 - Họp giao ban tháng 10 khối HSSV
Theo danh sách
-Phòng CTSV; ĐT, Khoa XD, Kinh tế, KTHTĐT, Khoa DN, ĐTN, HSV
 
- Phòng họp BGH
- Hội trường A1
 
Đào tạo
P. CTSV
 
Thầy Tân
CN
31/10
6h45’
 Thi tuyển sinh ĐH Kế toán
 
Theo danh sách
Phòng họp BGH
Đào tạo
 
 
 
14h00
 Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện cuộc vận đồng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức
Hội trường A1
VP Đảng ủy
 
Ban thường vụ