logo
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020

 Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2020 của Trường Đại học Xây dựng Miền trung

Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

 Nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, Trường đã xây dựng Kế hoạch Công tác phổ biến pháp luật năm 2020.

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền