logo
logo
Thông báo Kế hoạch tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động kiến trúc - đợt 1 năm 2021

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

Số:      /TB - ĐHXDMT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Phú Yên, ngày 22 tháng 6 năm 2021
 
THÔNG BÁO
Kế hoạch tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động kiến trúc - đợt 1 năm 2021
 
Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP, ngày 17/7/2020 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;
Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-BXD ngày 05/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc;
Căn cứ Công văn số 2241/BXD-QHKT ngày 16/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc tháo gỡ khó khăn trong tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc phù hợp điều kiện dịch Covid-19;
 Trường Đại học Xây dựng Miền trung thông báo cho các cá nhân và các cơ quan, tổ chức hoạt động kiến trúc Kế hoạch tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đợt 1, năm 2021 như sau: 
1.  Đối tượng áp dụng
Áp dụng đối với các cá nhân tham gia hoạt động kiến trúc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiến trúc tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.
2. Hồ sơ đăng ký sát hạch trước khi đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề
+  Bản sao bằng tốt nghiệp đại học phù hợp; đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải có bản dịch sang tiếng Việt, được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;
+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung cá nhân được chụp trong thời gian không quá 6 tháng.
(Tất cả các bản sao đều phải được cơ quan có thẩm quyền công chứng)
3. Địa điểm, thời gian, lệ phí sát hạch
3.1. Địa điểm nhận hồ sơvà sát hạch
- Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;
- Khu B: Đường Hà Huy Tập, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
- Điện thoại: 02573.827618, 0913285574, 0935484235, 0942000749;
- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc đăng ký online tại địa chỉ: http://muce.edu.vn/
3.2. Thời gian, lệ phí thi sát hạch
- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 31/7/2021;
- Thời gian thi sát hạch: Dự kiến ngày 14, 15/8/2021;
- Lệ phí sát hạch: 600.000 đồng/ hồ sơ; nộp từ ngày ra thông báo đến ngày 31/7/2021, cách thức nộp:
+ Nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;
+ Nộp qua ngân hàng, tên tài khoản: TRUONG DAI HOC XAY DUNG MIEN TRUNG; số tài khoản: 116000079714; tại ngân hàng: Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Phú Yên (Vietinbank Phú Yên).
4. Bộ đề sát hạch
Gồm 280 câu hỏi trắc nghiệm theo Quyết định số 18/QĐ-KTSVN ngày 06/4/2021 của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, công bố công khai tại địa chỉ: http://muce.edu.vn/
5. Hình thức thi sát hạch
Thực hiện sát hạch theo hình thức trắc nghiệm và vấn đáp, trong đó:
5.1 Sát hạch trắc nghiệm
Bao gồm 25 câu hỏi có tổng số điểm tối đa 100:
- 10 câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp với số điểm tối đa 40;
- 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật với số điểm tối đa 20;
- 05 câu hỏi về kiến thức chuyên môn với số điểm tối đa 20;
- 05 câu hỏi về Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Kiến trúc sư hành nghề với số điểm tối đa 20.
5.2 Sát hạch vấn đáp
Cá nhân sát hạch phải gắp thăm và trả lời vấn đáp 04 câu hỏi trong bộ câu hỏi riêng do cơ sở sát hạch ban hành.
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo cho các cá nhân và các cơ quan, tổ chức hoạt động kiến trúc biết đăng ký và dự sát hạch theo thông báo này.
Nơi nhận:
- Các cá nhân đăng ký;
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- Website trường (để đăng tin);
- Lưu: VT, QLĐT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
PGS.TS.KTS. Nguyễn Vũ Phương

Mẫu Tờ khai Đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc