logo
logo
Thông báo Tổ chức các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục của Kiến trúc sư hành nghề (tính điểm CPD) năm 2021

Thông báo Tổ chức các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục của Kiến trúc sư hành nghề (tính điểm CPD) năm 2021

Phụ lục 1 "Bảng tính điểm CPD đối với các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục của Kiến trúc sư hành nghề"

Phụ lục 1 "Bảng tính điểm CPD đối với các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục của Kiến trúc sư hành nghề"

Quyết định về việc ban hành "Quy định chi tiết Bảng tính điểm phát triển nghề nghiệp liên tục đối với các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục của Kiến trúc sư hành nghề"

Quyết định về việc ban hành "Quy định chi tiết Bảng tính điểm phát triển nghề nghiệp liên tục đối với các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục của Kiến trúc sư hành nghề"

Quyết định về việc ban hành "Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Kiến trúc sư hành nghề"

Quyết định về việc ban hành "Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Kiến trúc sư hành nghề"