logo
Tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu liên kết sàn bê tông dự ứng lực với cột ống thép nhồi bê tông” của ThS NCS. Trương Quang Hải

Chiều ngày 20/6/2019, Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở  đã tổ chức họp đánh giá toàn diện việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu liên kết sàn bê tông dự ứng lực với cột ống thép nhồi bê tông”(mã số RD 29-17) của ThS NCS. Trương Quang Hải làm chủ nhiệm đề tài.
Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài RD 29-17 bao gồm Chủ tịch Hội đồng: TS. Trịnh Hồng Việt – Phó Hiệu trưởng; Phản biện: ThS. Huỳnh Quốc Hùng, TS. Nguyễn Phan Duy; Ủy viên: TS. Phạm Ngọc Tiến, ThS. Nguyễn Minh Tuấn Anh và ThS. Nguyễn Bá Toàn; Ủy viên thư ký: ThS. Nguyễn Công Bằng và tham dự của lãnh đạo phòng KH&HTQT.
Đề tài RD 29-17 là một trong số các đề tài NCKH cấp Bộ do Trường Đại học Xây dựng Miền Trung chủ trì. Đề tài đã trình bày các vấn đề liên quan đến liên kết sàn bê tông dự ứng lực với cột ống thép nhồi bê tong. Đề tài đã đạt được 2 bài báo tạp chí chuyên ngành có uy tín.
Trong buổi nghiệm thu cấp cơ sở, Chủ nhiệm đề tài và các thành viên trong Hội đồng đã trao đổi, thảo luận về những kết quả nghiên cứu và các đóng góp mới của đề tài, giúp hoàn thiện đề tài về mặt khoa học cũng như khả năng áp dụng thực tiễn. Hội đồng KHCN cấp cơ sở đã đánh giá cao đề tài, đã đồng ý nghiệm thu và xếp loại Xuất sắc và đề nghị Bộ Xây dựng nghiệm thu cấp Bộ cho đề tài RD 29-17.
 
Chủ nhiệm đề tài, ThS NCS. Trương Quang Hải trình bày nội dung nghiên cứu
Toàn cảnh họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ RD 29-17
Tin bài, ảnh: Võ Thị Nương

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền