logo
Nghiệm thu Đề tài do Trường Đại học Xây dựng miền Trung thực hiện

Ngày 20/8/2019, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Tổ chức không gian làng ngư dân ven biển Nam Trung Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng”, do Trường Đại học Xây dựng miền Trung thực hiện. Chủ tịch Hội đồng, Vụ trưởng Vụ QHKT Bộ Xây dựng Trần Thu Hằng chủ trì cuộc họp. 
http://www.xaydung.gov.vn/image/images?img_id=1566374639615
Toàn cảnh họp Hội đồng nghiệm thu
Thay mặt nhóm nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài, TS. KTS Trần Văn Hiến đã báo cáo khái quát về kết quả đề tài. Theo báo cáo, vùng duyên hải Nam Trung Bộ với vị trí địa lý có nhiều tiềm năng biển để phát triển dịch vụ, du lịch, nuôi trồng, khai thác thủy hải sản ven bờ và xa bờ. Đây cũng là khu vực có nhiều điểm dân cư sinh sống chủ yếu bằng nghề thủy hải sản đang trong quá trình phát triển nhưng cũng là khu vực chịu ảnh hưởng nặng của biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng (NBD) gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế và cuộc sống của người dân, tác động của BĐKH và NBD đã làm thay đổi cấu trúc không gian làng ngư dân ven biển …Đây cũng là lý do, sự cần thiết phải nghiên cứu của đề tài.
Nội dung báo cáo Đề tài gồm: Phần mở đầu và Phần nội dung, gồm các chương: Chương I - Tổng quan về tổ chức không gian làng ngư dân ven biển Nam Trung Bộ: Trên cơ sở đánh giá điều kiện tự nhiên, nhìn nhận quá trình hình thành và phát triển làng ngư dân ven biển; hiện trạng phát triển KT – XH; hiện trạng tổ chức không gian làng ngư dân ven biển; xác định những vấn đề cần giải quyết. Chương II - Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc tổ chức không gian làng ngư dân ven biển Nam Trung Bộ thích ứng với BĐKH, NBD: cơ sở lý thuyết, cơ sở pháp lý; các tác động ảnh hưởng đến tổ chức không gian làng ngư dân ven biển… Chương III - Đề xuất giải pháp tổ chức không gian làng ngư dân ven biển Nam Trung Bộ thích ứng với BĐKH, NBD: Quan điểm mục tiêu; đề xuất tiêu chí tổ chức không gian làng ngư dân ven biển, quy hoạch, kiến trúc, mô hình, quy hoạch sử dụng đất; giải pháp hỗ trợ quy hoạch phát triển bảo vệ…và nghiên cứu thí điểm tổ chức không gian làng ngư dân vùng đầm Đề Gi, tỉnh Bình Định…; Phần Kết luận và kiến nghị.
Các thành viên Hội đồng thẩm định đều thống nhất đánh giá đề tài “Tổ chức không gian làng ngư dân ven biển Nam Trung Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng” cơ bản đáp ứng yêu cầu nội dung nghiên cứu theo đề cương được duyệt, có tính khoa học, thực tiễn. Đề tài đã đạt được kết quả quan trọng là đề xuất được mô hình tổ chức không gian làng ngư dân ven biển cho khu vực Nam Trung Bộ thích ứng với BĐKH và NBD. Một số đề xuất trong đề tài có thể áp dụng vào trong thực tế. 
 Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng và hai ủy viên phản biện là PGS.TS Vũ Thị Vinh - Nguyên Tổng thư ký Hiệp hội các Đô thị Việt Nam và TS. KTS Trương Văn Quảng- Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam đóng góp ý một số ý kiến đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, sửa chữa, bổ sung để hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài được tốt hơn. Theo đó, cần bổ sung cơ sở khi đề xuất các tiêu chí tổ chức không gian làng ngư dân ven biển Nam Trung Bộ thích ứng với BĐKH và NBD; bổ sung thêm các yếu tố tác động đến cấu trúc không gian tổng thể của từng loại không gian đặc trưng (không gian ven vịnh, đầm; ven biển, cửa sông, bãi ngang) trong quá trình CNH-HĐH, hoặc quá trình xây dựng nông thôn mới; làm rõ việc lồng ghép các yếu tố thích ứng với BĐKH và NBD trong các giải pháp tổ chức không gian làng ngư dân một cách cụ thể; Cần phân tích vì sao lại lựa chọn địa điểm làng ngư dân ven biển vùng đầm Đề Gi để làm điểm của khu vực Nam Trung Bộ…
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Trần Thu Hằng đánh giá Đề tài “Tổ chức không gian làng ngư dân ven biển Nam Trung Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng” được thực hiện nghiêm túc, công phu và đề nghị nhóm nghiên cứu làm rõ hơn mục tiêu của đề tài cũng như làm rõ hơn một số vấn đề theo  góp ý của Hội đồng để hoàn thiện báo cáo Đề tài.
 Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu, với kết quả đạt loại Khá.
Nguồn: xaydung.gov.vn
Ninh Hoàng Hạnh