logo
logo
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 83a-KH/TU, ngày 25/7/2022 của Thành ủy Tuy Hòa về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày 28/08/2022, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể đảng viên, quần chúng là giảng viên, viên chức, người lao động trong Trường.  
Tại Hội nghị, Đồng chí Dương Phú Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Tuy Hoà đã quán triệt học tập ba nội dung cơ bản của văn kiện:
-          Nghị quyết số 18 - NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCHTW Đảng Khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta thành nước phát triển thu nhập cao."
-          Nghị quyết số 19 - NQ/TW BCHTW Đảng khóa XIII về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
-          Nghị quyết số 20 - NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCHTW Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới."
Đồng chí Dương Phú Hùng - Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Tuy Hoà
Cũng tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Quyền – Phó Ban tuyên giáo thành uỷ Tuy Hoà, đã quán triệt học tập hai nội dung cơ bản của văn kiện là:
-          Nghị quyết số 21 - NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCHTW Đảng khóa XIII về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.
-          Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. 
Hội nghị góp phần giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Nhà trường nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; giúp cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả Nghị quyết này. Qua đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị thiết thực, hiệu quả, phù hợp; vận dụng sáng tạo vào công tác, đời sống; làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong Nghị quyết, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc.
Đại biểu dự hội nghị
Truyền thông MUCE