logo
logo
Kế hoạch 48/KH-ĐHXDMT về tổ chức “Ngày hội việc làm – Năm 2017”

 
BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
MIỀN TRUNG
Số   48  /KH-ĐHXDMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuy Hoà, ngày 03  tháng 7  năm 2017 
 
                                                      
 
KẾ HOẠCH
V/v tổ chức Ngày hội việc làm – năm 2017
 
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
            1. Mục đích:
            - Giúp sinh viên có định hướng trong nghề nghiệp, tiếp cận với môi truờng làm việc cũng như những yêu cầu về trình độ, kỹ năng cần thiết nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của doanh nghiệp;
            - Tạo điều kiện cho sinh viên đã tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp có cơ hội tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo;
            - Tạo cơ hội về việc làm bán thời gian cho các sinh viên có nhu cầu;
            - Định hướng việc học tập cho sinh viên đang học thông qua các hoạt động tuyển dụng trực tiếp và giúp sinh viên làm quen với thị trường tuyển dụng lao động;
            - Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, tiếp cận trực tiếp với sinh viên của Nhà trường nhằm tìm kiếm và tuyển dụng những nhân lực có chất lượng, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của đơn vị. Qua đó, tạo mối quan hệ trao đổi thông tin lâu dài giữa Nhà trường với Nhà tuyển dụng;
- Giúp Nhà trường tiếp nhận thông tin phản hồi từ phía đơn vị sử dụng lao động; Làm cơ sở cho việc xây dựng nội dung, chương trình, phương pháp, kỹ năng cần trang bị, đào tạo cho HSSV sau khi tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.
            2. Yêu cầu:
            - Tổ chức “Ngày hội việc làm – Năm 2017” vào thời gian và địa điểm phù hợp với những nội dung, thiết thực, hấp dẫn để thu hút tối đa lượng HSSV tham gia.
            - Công tác truyền thông phải đảm bảo tính chuyên nghiệp, đảm bảo thông tin có thể đến được rộng rãi toàn thể HSSV và các doanh nghiệp. 
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
            1. Thời gian: Dự kiến cuối tháng 8 năm 2017
            - Chương trình khai mạc: 8h00 – 09h00
            - Tuyển dụng: 09h00 – 16h00
            2. Địa điểm: Tại cơ sở A Trường Đại học xây dựng Miền Trung (24 Nguyễn Du, Phường 7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)
3. Nội dung chương trình
            - Hoạt động tư vấn nghề nghiệp của các doanh nghiệp dành cho sinh viên đã tốt nghiệp và đang học tập tại trường;
            - Hoạt động quảng bá, phỏng vấn và tuyển dụng nhân sự trực tiếp của các doanh nghiệp. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            1. Nội dung và tiến độ làm việc
            - Tháng 5/2017: Tuyên truyền thông tin, xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày hội việc làm - Năm 2017” trên Website, bảng thông tin;
            - Tháng 6-7/2017: Gửi thư mời đến các đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, quảng bá hình ảnh, tiếp cận trực tiếp với sinh viên của Nhà trường;
            - Tháng 8/2017: Thiết kế tổng thể chương trình, vị trí tuyển dụng cho các doanh nghiệp, vị trí các DN đặt gian hàng quảng bá thương hiệu. Phát hành giấy mới tới các Doanh nghiệp và các cơ quan quản lý;
- Cuối tháng 8/2017: Tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm – Năm 2017”.
            2. Quyền lợi của Doanh nghiệp trong ngày hội:
            2.1. Phí tham gia: 
a. Doanh nghiệp tham gia tuyển dụng và đặt gian hàng quảng bá thương hiệu không phải đóng phí
b. Trong chương trình nhà trường có tổ chức trao học bổng tài trợ của các Doanh nghiệp tài trợ cho HSSV nghèo vượt khó vươn lên trong học tập (nếu doanh nghiệp tham gia thì phí này được doanh nghiệp nộp cho Ban tổ chức cùng phiếu đăng ký).
            2.2. Quyền lợi của doanh nghiệp:
            + Về cơ sở vật chất: được cung cấp 01 gian hàng hội chợ, bàn ghế. Doanh nghiệp tự chuẩn bị banroll, poster để trang trí, giới thiệu về đơn vị mình.
            + Về quảng bá (dành cho các doanh nghiệp tài trợ ở điểm a mục 2.1): Logo xuất hiện trên phông chính tại sân khấu chính của ngày hội, tại các bandroll quảng bá chương trình tại Trường, trục đường cổng chính của nhà trường trong khoảng thời gian 1 tuần trước khi ngày hội diễn ra, được phát thanh giới thiệu về đơn vị mình đến các sinh viên, được quảng bá giới thiệu về đơn vị, sản phẩm, dịch vụ... tại gian hàng của đơn vị mình.
            + Đảm bảo việc tuyển dụng không làm trái với những quy định của pháp luật.
            + Giữ an ninh trật tự, tự quản lý khu vực và tài sản của chính đơn vị.
            2.3. Đăng ký tham gia:
Doanh nghiệp đăng ký tham gia điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký và gửi về cho Ban Tổ chức qua email hoặc qua đường bưu điện.
   
Thông tin liên hệ: 
            - Phòng Công tác HSSV – Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
            - Địa chỉ: 24 Nguyễn Du, Phường 7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
            - Điện thoại: 0573 829 784
            - Email: phongcongtachocsinhsinhvien@muce.edu.vn
            3. Đối với học sinh – sinh viên:
            - Tất cả HSSV đều có thể tham gia chương trình “Ngày hội việc làm – Năm 2017”.
            - HSSV đã làm xong khóa luận tốt nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ xin việc theo đúng yêu cầu của Ban tổ chức và của các doanh nghiệp trước khi có nhu cầu tuyển dụng.
            - Trực tiếp tham dự phỏng vấn của các doanh nghiệp, trang phục gọn gàng, tác phong chuẩn mực.
IV. BAN TỔ CHỨC
1. Ông Phạm Văn Tâm
- Phó Hiệu trưởng
- Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Khánh Trang
- TP Công tác HSSV
- Phó ban
3. Ông Lê Văn Khôi
- PTP Công tác HSSV
- Ủy viên thường trực
4. Ông Võ Thanh Huy
- PTP Khoa học và HTQT
- Ủy viên
5. Ông Nguyễn Vân Trạm
- TP Quản lý đào tạo
- Ủy viên
6. Ông Nguyễn Văn Tân
- TP Quản trị thiết bị
- Ủy viên
7. Ông Ngô Ngọc Cường
- P. Trưởng khoa Xây Dựng
- Ủy viên
8. Ông Lê Đức Tâm
- P. Trưởng khoa Kinh Tế
- Ủy viên
9. Ông Đinh Văn Vinh
- Trưởng khoa Cầu Đường
- Ủy viên
10. Ông Nguyễn Hữu Ninh
- P.Trưởng khoa Kiến Trúc
- Ủy viên
11. Ông Trịnh Tiến Dũng
12. Ông Lê Ngọc Trí
13. Ông Nguyễn Văn Thành
- Trưởng khoa KTHTĐT
- GĐ TT BDNV và TN
- Trưởng ban QLDA
- Ủy viên
- Ủy viên
- Ủy viên
14. Ông Huỳnh Thúc Linh
- GĐ TT Tư vấn Xây dưng
- Ủy viên
V. KINH PHÍ TỔ CHỨC
            - Kinh phí về công tác tổ chức do ban tổ chức lập và xin Ban giám hiệu Nhà trường;
            - Kinh phí tài trợ của các doanh nghiệp tham gia chương trình.
Nơi nhận:
-          Các đơn vị trực thuộc trường;
-          Đăng trên website của nhà trường;
-          Lưu TCHC, CTHSSV.
HIỆU TRƯỞNG
 (Đã ký)
 
 
PGS.TS Vũ Ngọc Anh