logo
logo
Thông báo Tuyển dụng cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý điều hành giao thông

Thông báo tuyển dụng của Xi nghiệp khia thác, bảo trì cao tốc La Sơn – Túy Loan Thông báo Tuyển dụng cán bộ kỹ thuật , cán bộ quản lý điều hành giao thông

Thông tin tư vấn, giới thiệu liên hệ: Trung tâm Hỗ trợ SV và Quan hệ DN, Điện thoại: 02573829784 hoặc 0932440740 (Thầy Lê Trọng Hoài)