logo
Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp dành cho đại học khóa D15, D16CTN2 và đại học các khóa trước tốt nghiệp cùng.

       Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo đến toàn bộ sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp đại học khóa D15, D16CTN2 và đại học các khóa trước làm đồ án tốt nghiệp cùng đợt được biết về Thông báo điều chỉnh kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp khóa D15, D16CTN2 và đại học các khóa trước. (Thông báo số 91) để thực hiện đồ án theo đúng kế hoạch.

Trân trọng.

         

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền